Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (9/9)

Java je napre­do­va­la za izbje­gli­ce i migrante

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

Edu­Ref

Tako smo uzbu­đe­ni što može­mo naj­a­vi­ti Java napred­ni tečaj pro­gra­mi­ra­nja za izbje­gli­ce i migrante!

Ter­mi­ni: 9 veče­ri, od 11.06.2024 do 21.06.2024 / 18–19:30 h.
💻 Nije potreb­no računalo

Opis

  • Tečaj je podi­je­ljen u dvi­je cje­li­ne. Prvo se objaš­nja­va­ju osnov­ni poj­mo­vi i ilus­tri­ra­ju pri­mje­ri­ma. Zatim se nauče­no pri­mje­nju­je u krat­kim vježbama.
  • Tije­kom toga tuto­ri će vam biti na ras­po­la­ga­nju za pomoć oko svih pita­nja koja imate.
  • Kao i uvi­jek, naš je tečaj bes­pla­tan za vas i bez ikak­vih troškova
Java je jedan od naj­važ­ni­jih pro­gram­skih jezi­ka na svijetu.
Na kra­ju teča­ja od nas ćete dobi­ti pot­vr­du o sudje­lo­va­nju !

Regis­tri­raj­te se ovdje!

Ciljna skupina: (za izbjeglice i migrante)
Ovaj događaj je besplatan
Yan­nick
Edu­Ref — Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
Kaiser­straße 89, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator