Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Fil­mul Woan­ders Übe­ra­ll în Kinemathek

Wednesday, 12 June 2024
18:30

Ini­țiat de Casa Feme­i­lor din Karlsruhe

“Woanders.Überall” (Pre­tu­tin­deni)
Film pe tema “Vio­len­ța împo­tri­va femeilor”

📽️ Intra­re gratuită

Pro­iec­tul de film “WOANDERS.ÜBERALL” adap­tea­ză pie­sa de tea­tru cu ace­lași nume și se con­cen­trea­ză pe vio­len­ța domes­ti­că, deva­lo­ri­za­rea spe­ci­fi­că de gen, sexis­mul și ati­tu­di­ni­le miso­gi­ne din soci­e­ta­te. Pie­sa a fost dezvol­ta­tă în 2022/23 de actri­țe­le Ley­la Baran, Han­nah Dit­tri­ch, Ali­c­ja Here­da și Anet­te Meier și a avut pre­mie­ra la Karl­sru­he. În urma pre­mi­e­rei, fil­mul va fi donat Vere­in zum Schutz mis­shan­del­ter Frau­en und deren Kin­der e.V. pen­tru acti­vi­ta­tea de prevenire.

Des­pre conținut:
Din păca­te, vio­len­ța împo­tri­va feme­i­lor este încă larg răs­pân­di­tă și are mul­te fețe. “Woanders.Überall” doreș­te să ara­te acest lucru, dar mai ales să încu­ra­je­ze și să facă apel la solidaritate.
Ceea ce este deo­se­bit la acest pro­iect cine­ma­to­gra­fic este fap­tul că feme­i­le care au cre­at și inter­pre­tat pie­sa sunt și pro­ta­go­nis­te­le fil­mu­lui. Mul­te alte femei din Karl­sru­he au fost, de ase­me­nea, implicate.

Întru­cât locu­ri­le sunt limi­ta­te, vă rugăm să faceți o rezer­va­re prin e‑mail la adresa
info@werkraum-karlsruhe.de sau la numă­rul de tele­fon 0721–56841030

Apre­ci­em ori­ce donație

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator