Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Film Woan­ders Übe­rall in Kinemathek

Wednesday, 12 June 2024
18:30

Karls­ru­he Kadın Evi tara­fın­dan başlatıldı

“Woanders.Überall” (Baş­ka her yerde)
“Kadı­na yöne­lik şid­det” konu­lu film

📽️ Ücret­siz giriş

“WOANDERS.ÜBERALL” film pro­je­si aynı adlı oyun­dan uyar­la­nı­yor ve aile içi şid­det, cin­si­ye­te özgü değer­siz­leş­tir­me, cin­si­yet­çi­lik ve top­lum­da­ki kadın düş­ma­nı tutum­la­ra odak­la­nı­yor. Oyun 2022/23 yılın­da Ley­la Baran, Han­nah Ditt­rich, Alic­ja Here­da ve Anet­te Mei­er tara­fın­dan geliş­ti­ril­di ve prö­mi­ye­ri Karls­ru­he­’­de yapıl­dı. Gala­nın ardın­dan film, önle­me çalış­ma­la­rı için Vere­in zum Schutz miss­han­del­ter Fra­u­en und deren Kin­der e.V.‘ye bağışlanacak.

İçer­ik hakkında:
Kadı­na yöne­lik şid­det ne yazık ki hala yay­gın­dır ve bir­çok yüzü var­dır. “Woanders.Überall” bunu gös­ter­mek, ancak her şey­den önce daya­nış­ma­yı teş­vik etmek ve çağ­rı­da bulun­mak istiyor.
Bu film pro­je­si­ni özel kılan şey, oyu­nu geliş­ti­ren ve oyna­yan kadın­la­rın aynı zaman­da fil­min baş­rol oyun­cu­la­rı olma­sı. Karls­ru­he­’­den pek çok baş­ka kadın da katılmıştır.

Yer sınır­lı oldu­ğu için lüt­fen e‑posta ile rezer­vas­yon yaptırınız.
info@werkraum-karlsruhe.de adre­sin­den veya 0721–56841030 numa­ra­lı telefondan

Her tür­lü bağış için minnettarız

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör