Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Film Woan­ders Übe­rall u Kinematheci

Wednesday, 12 June 2024
18:30

Pokre­nu­ta od stra­ne Žen­ske kuće Karlsruhe

“Woanders.Überall” (Svug­dje drugdje)
Film na temu “Nasi­lje nad ženama”

📽️ Ulaz slobodan

Film­ski pro­jekt “WOANDERS.ÜBERALL” adap­ti­ra isto­ime­nu pred­sta­vu i foku­si­ra se na obi­telj­sko nasi­lje, rod­no spe­ci­fič­nu deval­va­ci­ju, sek­si­zam i mizo­gi­ne sta­vo­ve u druš­tvu. Pred­sta­vu su 2022./23. razvi­le same glu­mi­ce Leyla Baran, Han­nah Dit­trich, Ali­cja Here­da i Anet­te Meier, a pre­mi­jer­no je izve­de­na u Kar­l­sru­heu. Nakon pre­mi­je­re, film će biti doni­ran Vere­in zum Schutz mis­shan­del­ter Fra­uen und deren Kin­der eV za nji­hov pre­ven­tiv­ni rad.

O sadr­ža­ju:
Nasi­lje nad žena­ma je naža­lost još uvi­jek raši­re­no i ima mno­go lica. “Woanders.Überall” želi to poka­za­ti, ali pri­je sve­ga potak­nu­ti i pozva­ti na solidarnost.
Poseb­nost ovog film­skog pro­jek­ta je što su žene koje su osmis­li­le i izve­le pred­sta­vu ujed­no i pro­ta­go­nis­ti­ce fil­ma. Mno­ge dru­ge žene iz Kar­l­sru­hea tako­đer su bile uključene.

Obzi­rom da je broj mjes­ta ogra­ni­čen, moli­mo da izvr­ši­te rezer­va­ci­ju putem e‑maila na adresu
info@werkraum-karlsruhe.de ili tele­fo­nom na 0721–56841030

Cije­ni­mo sve donacije

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator