Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

De ce inde­pen­den­ța finan­ci­a­ră este atât de impor­tan­tă pen­tru femei

Thursday, 26 October 2023
18:00 - 19:00

Un om nu este un plan de pensionare

De ce inde­pen­den­ța finan­ci­a­ră este atât de impor­tan­tă pen­tru femei

În zile­le noas­tre, feme­i­le sunt mai bine edu­ca­te ca nici­o­da­tă și, ade­sea, se des­cur­că sin­gu­re din punct de vede­re finan­ci­ar. Dar exis­tă încă femei care lucrea­ză cu nor­mă par­ți­a­lă timp de mulți ani sau chiar per­ma­nent din cau­za fami­li­ei sau a nevo­ii de îngri­ji­re, ceea ce face ca pen­si­i­le lor să nu fie sufi­cien­te mai târziu.

Hel­ma Sick încu­ra­jea­ză feme­i­le să se ocu­pe de pro­pria inde­pen­den­ță finan­ci­a­ră la ori­ce vâr­stă. Ea se con­cen­trea­ză pe subiec­te pre­cum mini-jobu­ri­le, anga­ja­rea cu frac­țiu­ne de nor­mă, con­ce­di­ul neplătit pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui și con­ce­di­ul de îngri­ji­re și ara­tă cum se poa­te obține inde­pen­den­ța financiară.
Hel­ma Sick este con­si­de­ra­tă marea doam­nă a finan­țe­lor femi­ni­ne. Este eco­no­mist de afa­ceri, expert finan­ci­ar, femi­nis­tă și autoa­re de non-fic­țiu­ne, a fost, de ase­me­nea, o lun­gă peri­oa­dă de timp edi­to­ria­lis­tă pen­tru revis­ta “Bri­git­te”.

Înre­gis­tra­rea la:
www.karlsruhe.de/senioren

Pli­ant

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator