Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Zašto je finan­cij­ska neo­vis­nost toli­ko važ­na za žene

Thursday, 26 October 2023
18:00 - 19:00

Čovjek nije miro­vin­ski plan

Zašto je finan­cij­ska neo­vis­nost toli­ko važ­na za žene

Danas su žene bolje obra­zo­va­ne nego ikad pri­je i čes­to finan­cij­ski sto­je na vlas­ti­tim noga­ma. Ali još uvi­jek ima žena koje zbog obi­te­lji ili potre­be za nje­gom rade na pola rad­nog vre­me­na dugi niz godi­na ili čak stal­no, pa im miro­vi­na kas­ni­je nije dostatna.

Hel­ma Sick poti­če žene da vode raču­na o vlas­ti­toj finan­cij­skoj neo­vis­nos­ti u bilo kojoj dobi. Ona se usre­do­to­ču­je na teme poput malih pos­lo­va, zapos­le­nja na nepu­no rad­no vri­je­me, nepla­će­nog nepla­će­nog rodi­telj­skog dopus­ta i dopus­ta za nje­gu te poka­zu­je kako se može pos­ti­ći finan­cij­ska neovisnost.
Hel­ma Sick sma­tra se gran­de damom žen­skih finan­ci­ja. Pos­lov­na je eko­no­mis­ti­ca, finan­cij­ska struč­nja­ki­nja, femi­nis­ti­ca i auto­ri­ca publi­cis­ti­ke, a bila je i dugo­go­diš­nja kolum­nis­ti­ca časo­pi­sa Brigitte.

Pri­ja­ve na:
www.karlsruhe.de/senioren

Letak

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator