Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Finan­sal bağım­sız­lık kadın­lar için neden bu kadar önemli?

Thursday, 26 October 2023
18:00 - 19:00

Bir erkek emek­li­lik pla­nı değildir

Finan­sal bağım­sız­lık kadın­lar için neden bu kadar önemli?

Günü­müz­de kadın­lar her zaman­kin­den daha iyi eği­tim­li ve genel­lik­le finan­sal ola­rak ken­di ayak­la­rı üze­rin­de dura­bi­li­yor­lar. Ancak aile­le­ri ya da bakı­ma muh­taç olma­la­rı nede­niy­le uzun yıl­lar boyun­ca ya da hat­ta sürek­li ola­rak yarı zaman­lı çalı­şan ve bunun sonu­cun­da daha son­ra emek­li maaş­la­rı yeter­li olma­yan kadın­lar da var.

Hel­ma Sick, kadın­la­rı her yaş­ta ken­di finan­sal bağım­sız­lık­la­rı­na sahip çık­ma­ya teş­vik etmek­te­dir. Mini işler, yarı zaman­lı istih­dam, ücret­siz ebe­veyn­lik ve hem­şi­re­lik izni gibi konu­la­ra odak­la­nı­yor ve finan­sal bağım­sız­lı­ğın nasıl elde edi­le­bi­le­ce­ği­ni gösteriyor.
Hel­ma Sick, kadın finan­sı­nın en büyük ismi ola­rak kabul edi­lir. İşl­etme eko­no­mis­ti, finans uzma­nı, femi­nist ve kur­gu­sal olma­yan bir yazar­dır ve aynı zaman­da “Bri­git­te” der­gi­sin­de uzun süre­dir köşe yazar­lı­ğı yapmaktadır.

Kayıt için:
www.karlsruhe.de/senioren

El ila­nı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör