Nambarka Badbaada Bulshada iyo Nambrka Canshuurta (Sozialversicherungsnummer und Steuernummer):

Nambarka Badbaadada Bulshada ee loo yaqaan (Sozialversicherungsnummer), haddii aad doonayso in aad wadankan Jarmalka aad ka shaqayso, waxa aad u baahan tahay Nambarka Badbaadada Bulshada iyo aqoonsigiisa ee uu wato.

Qolyaha ama Xafiiska Caymiska Caafimadka, Wasaarada shaqada iyo qofka shaqada ku siinaya waxa ay Nambarkan kaga diiwan gelinayaan xafiiska Jarmalka ee Caymiska hawlgabka, ka dib waxa ku imanayaa ama aad helaysaa Nambarka Caymiska.
Fadlan u sheeg ama la socodsii dadka masuulka ka ah, markii aad hesho nambarkan caymiska ee Jarmalka.

Nambarka Caymiska canshuurta (Steuernummer):

Waxaad Sidoo kale u baahan tahay Nambarka Caymiska canshuurta. Ka dib markii aad iska diiwangeliso wadankaan. Waxa uu Xafiiska Dadweynaha ee loo yaqaan (Bürgerbüro), macluumadkagii shaqsiga u dirayaa xafiiska canshuuraha ee wadankan. Waxaa boosto kaga imaanaysaa Xafiiska canshuuraha taas u ku qoran yahay nambarkagii caymiska canshuurta.

Tani waa turjuma toos ah Waan ka cudur daaranaynaa haddii la helo erayo khaldan ama aan habboonayn.