Ponude
Ponude

Open IT 3.0 — CyberForum

Dola­zi­te iz ino­zem­s­tva i ima­te aka­dem­sku diplo­mu ili ste zavr­ši­li obu­ku u podru­čju infor­ma­ti­ke, mate­ma­ti­ke ili teh­no­lo­gi­je i još nis­te pro­naš­li pra­vi ula­zak na nje­mač­ko trži­šte rada?

Cyber­Fo­rum nudi bes­plat­ne indi­vi­du­al­ne savje­te i pomoć u:

  • Defi­ni­ra­nje vaše struč­nos­ti i pre­poz­na­va­nje mogu­ćih nedos­ta­ta­ka u kvalifikacijama
  • Stje­ca­nje indi­vi­du­al­nih struč­nih kvalifikacija
  • Izra­da pri­jav­ne doku­men­ta­ci­je, pro­fe­si­onal­nih pro­fi­la na druš­tve­nim mre­ža­ma, stra­te­gi­je prijave
  • Pri­pre­ma vas za pro­ces prijave
  • Izgrad­nja vlas­ti­te (pro­fe­si­onal­ne) mreže
  • Kon­tak­ti­ra­nje tvrtki

Zain­te­re­si­ra­ni ste za poče­tak kari­je­re u nje­mač­koj IT industriji?

Rado ćemo vam pomo­ći na engle­skom ili nje­mač­kom jeziku

Pro­gram finan­ci­ra­nja “Inte­gra­ci­ja kroz kva­li­fi­ka­ci­je (IQ)” ima za cilj odr­ži­vo pobolj­ša­ti inte­gra­ci­ju odras­lih oso­ba migra­ci­onog podri­je­tla na trži­šte rada. Pro­gram finan­ci­ra­ju Fede­ral­no minis­tar­stvo rada i soci­jal­ne skr­bi (BMAS) i Europ­ski soci­jal­ni fond (ESF). Part­ne­ri u pro­ved­bi su Fede­ral­no minis­tar­stvo obra­zo­va­nja i istra­ži­va­nja (BMBF) i Savez­na agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje (BA).

Cilj­na skupina

Oso­be iz ino­zem­s­tva s aka­dem­skom diplo­mom ili zavr­še­nom obu­kom u podru­čju infor­ma­ti­ke, mate­ma­ti­ke ili teh­no­lo­gi­je koje još nisu pro­naš­le pra­vi ula­zak na nje­mač­ko trži­šte rada u skla­du sa svo­jom kvalifikacijom.

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dr. Mic­ha­ela Maier
Cyber­Fo­rum e.V.
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.