Ponude
Ponude

Priz­na­va­nje ino­zem­nih struč­nih kvalifikacija

iku­biz

Priz­na­va­nje ino­zem­nih struč­nih kvalifikacija

Mno­gi migran­ti s ino­zem­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ne zna­ju kako mogu radi­ti u svo­joj stru­ci jer nema­ju infor­ma­ci­ja o pos­tup­ku priz­na­va­nja. Naša uslu­ga savje­to­va­nja o priz­na­va­nju u iku­bi­zu nudi bes­plat­ne savje­te i infor­ma­ci­je o pos­tup­ku priz­na­va­nja. Savje­tu­je­mo ne samo u Man­n­he­imu, već iu Heidel­ber­gu, Kar­l­sru­heu, Pfor­zhe­imu i Mosbachu.

Naša uslu­ga za vas

  • Savje­tu­je­mo vas o pro­ce­su priz­na­va­nja. Objaš­nja­va­mo pos­tu­pak priz­na­va­nja i tra­ži­mo odgo­va­ra­ju­ći ured za priznavanje.
  • Nudi­mo savje­te putem e‑maila, videa, tele­fo­na ili osob­no. Kon­zul­ta­ci­je su mogu­će samo po dogo­vo­ru. Pri­ja­vi­te se za kon­zul­ta­ci­je putem web apli­ka­ci­je. Uko­li­ko to nije mogu­će, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti i putem e‑maila ili tele­fo­na. U nas­tav­ku ćete pro­na­ći podat­ke za kontakt.
  • Za kon­zul­ta­ci­je su nam potreb­ne (ako su dos­tup­ne) diplo­me, popi­si pred­me­ta, rad­ne refe­ren­ce, živo­to­pis. Ako već ima­te pri­je­vo­de na nje­mač­ki, slo­bod­no nam ih poša­lji­te. U suprot­nom, moli­mo da ne tra­ži­te pri­je­vo­de pri­je dogo­vo­re­nog termina.

Jezi­ci
U Kar­l­sru­heu može­mo ponu­di­ti engle­ski, nje­mač­ki, špa­njol­ski i ruski jezik .

📌 Ter­mi­ni samo uz pret­hod­ni dogovor

Dogo­vo­ri­ti sastanak
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw

Gdje
Agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje Kar­l­sru­he-Ras­tatt, Cen­tar za stru­kov­ne infor­ma­ci­je (BiZ)
Run­d­bau soba 110 (1. kat)
Bra­uer­str. 10, 76135 Karlsruhe

Među­na­rod­ni cen­tar za sas­tan­ke (ibz)
2. kat, lijevo
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karlsruhe

📢 Aktu­al­ne informacije

Zbog veli­kog bro­ja upi­ta, naža­lost može biti i duže čeka­nja od cca. 3 mje­se­ca do dogo­vo­re­nog ter­mi­na dostupan.

Letak

Ciljna skupina: svi (Migranti sa stranim stručnim i/ili školskim kvalifikacijama)
Ovaj događaj je besplatan
Anton Schu­kow / Mile­na Ulbrich 
ibz, 2. OG, links
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator