Ponude

Ponude

Pro­fe­si­onal­na (pre)orijentacija CJD

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Utorak
Vrijeme po dogovoru
Srijeda 08:30 - 16:00
Četvrtak 08:30 - 16:00
Petak 08:30 - 16:00

CJD

Pro­fe­si­onal­na (pre)orijentacija

Sta­bi­lan posao koji je zaba­van i nudi finan­cij­sku neo­vis­nost! I vi može­te pos­ti­ći ovaj cilj. Podr­ža­va­mo vas u pro­na­la­že­nju pra­ve ponu­de. Kroz pro­fe­si­onal­nu (pre)orijentaciju, obu­ku (izvan­red­no) ili kva­li­fi­ka­ci­ju. Ovo tako­đer uklju­ču­je savje­te o tome kako može­te biti finan­cij­ski sigur­ni tije­kom svo­je obu­ke ili kvalifikacije.
Ako želi­te odmah poče­ti tra­ži­ti posao, zajed­no ćemo s vama razvi­ti pra­vu stra­te­gi­ju pri­ja­ve i dati vam savje­te o pro­na­la­sku pos­la. Za rodi­te­lje i migran­te nudi­mo poseb­ne uslu­ge koje uklju­ču­ju obra­zov­nu pomoć ili podr­šku pri usva­ja­nju jezika.

🗓️ Zaka­zi­va­nje ter­mi­na mogu­će je osob­no ili online

Ciljna skupina: svi (Imamo previše posebnih ponuda za (samohrane) roditelje i osobe s iskustvom migracije.)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.