Ponude
Ponude

Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Mi — Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he — savje­tu­je­mo među­na­rod­ne struč­nja­ke i mla­de struč­nja­ke koji žele radi­ti i živje­ti u TechnologieRegion.

Ima­te li pro­fe­si­onal­ne kva­li­fi­ka­ci­je? Želi­te li nauči­ti neko zani­ma­nje? Tra­ži­te posao koji odgo­va­ra vašim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma? Oba­vi­jes­tit ćemo vas o zah­tje­vi­ma regi­onal­nog trži­šta ospo­sob­lja­va­nja i rada te pro­ce­su pri­ja­ve. Osim toga, sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju vama i čla­no­vi­ma vaše obi­te­lji s broj­nim pita­nji­ma o dola­sku i nas­ta­nji­va­nju u našoj regi­ji. Od A za bora­viš­nu dozvo­lu do Z za dom.

Sre­diš­nja smo kon­tak­t­na toč­ka s pilot funk­ci­jom, što zna­či da usko sura­đu­je­mo umre­že­ni s mno­gim lokal­nim, regi­onal­nim i među­na­rod­nim akte­ri­ma (savje­to­va­li­šta, usluž­ne usta­no­ve, vlas­ti, udru­ge). Budu­ći da nas, izme­đu osta­lih, finan­ci­ra Minis­tar­stvo gos­po­dar­stva, rada i turiz­ma Baden-Wür­t­tem­ber­ga, sve naše uslu­ge su besplatne.
Dra­go nam je što može­mo pru­ži­ti bes­plat­ne kon­zul­ta­ci­je tele­fo­nom, vir­tu­al­no, e‑poštom ili u Wel­co­me Centeru.

Cilj­na skupina

  • Među­na­rod­ni pro­fe­si­onal­ci, stu­den­ti i pri­prav­ni­ci svih pro­fe­si­ja i indus­tri­ja te čla­no­vi nji­ho­vih obitelji:
  • Koji su zain­te­re­si­ra­ni za Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he, a još uvi­jek žive u inozemstvu
  • Koji su pri­doš­li­ce iz ino­zem­s­tva kad poč­nu raditi
  • Koji već neko­li­ko godi­na žive u Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he i želje­li bi pro­mi­je­ni­ti posao

 

Letak za pre­uzi­ma­nje na nje­mač­kom / engle­skom / fran­cu­skom

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Petra Ben­der / Moni­ka Stahl / Sinéad O‘Brien
Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe
Emmy-Noet­her-Straße 11, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.