Пропозиції
Пропозиції

Між­на­ро­дна Інтернет-бібліотека

Цифро­ві сер­ві­си Між­на­ро­дної онлайн бібліотеки

Між­на­ро­дна онлайн-бібліо­те­ка міста Карл­сруе про­по­нує кіль­ка без­ко­штов­них цифро­вих послуг різни­ми мова­ми, яки­ми можна кори­сту­ва­ти­ся за допо­мо­гою чита­цько­го кви­тка. Тож ви може­те вико­ри­сто­ву­ва­ти його будь-коли і будь-де.

💡Всі­ма цифро­ви­ми послу­га­ми можна кори­сту­ва­ти­ся з дій­сним чита­цьким кви­тком. Для вхо­ду вам потрі­бен ваш номер кори­сту­ва­ча (12-зна­чний номер на вашо­му чита­цько­му кви­тку) і пароль (при­сво­ю­є­ться за замов­чу­ва­н­ням під час реє­стра­ції): Ваша дата наро­дже­н­ня, вісім цифр у фор­ма­ті DDMMYYYY).

PressReader

Біль­ше 7 000 газет і жур­на­лів більш ніж 60 мова­ми досту­пні в PressReader. Від афри­ка­анс до казах­ської, румун­ської та зулу­ської — вибір цифро­вих дру­ко­ва­них ЗМІ вели­че­зний. Також досту­пний у вигля­ді дода­тку “PressReader”.

📱ДоPressReader


OverDrive (Libby)

Еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­за­пи­си англій­ською, фран­цузь­кою, іта­лій­ською, іспан­ською, укра­їн­ською та фран­цузь­кою мова­ми для доро­слих і під­лі­тків. Дода­ток “Libby” досту­пний для мобіль­но­го використання.

📱
To OverDrive

📎
Фла­єр OverDrive


Кур­си E‑Lerning

Числен­ні кур­си еле­ктрон­но­го навча­н­ня можна взя­ти через нашу онлайн-бібліо­те­ку “Onleihe”.
Тут ви також може­те зна­йти, наприклад:

  • кур­си різни­ми мова­ми, напри­клад, іспан­ською, англій­ською, фран­цузь­кою або японською
  • кур­си для вивче­н­ня мов, напри­клад, німе­цької, англій­ської, іспан­ської або італійської

🔎
До всіх кур­сів дистан­цій­но­го навча­н­ня в Onleihe


Filmfiend

Ви може­те кори­сту­ва­ти­ся нашою послу­гою пото­ко­во­го пере­гля­ду філь­мів, як і всі­ма інши­ми цифро­ви­ми про­по­зи­ці­я­ми, в будь-який час і в будь-яко­му місці з дій­сним чита­цьким квитком.
На Filmfriend ви також має­те можли­вість диви­ти­ся всі філь­ми мовою ори­гі­на­лу, напри­клад, гол­ланд­ською, фран­цузь­кою, таміль­ською, англійською…
Filmfriend також досту­пний у вигля­ді дода­тку.

До Filmfriend

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.