Пропозиції

Пропозиції

OverDrive

Середа 10:00 - 11:00

Між­на­ро­дна Інтернет-бібліотека

OverDrive — це без­ко­штов­на послу­га, яку про­по­нує ваша міська бібліо­те­ка, яка дозво­ляє бра­ти цифро­вий вміст (напри­клад, еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­кни­ги) у будь-який час і в будь-яко­му місці.

Все, що вам потрі­бно для досту­пу до без­ко­штов­но­го цифро­во­го вмі­сту з вашої бібліо­те­ки чи шко­ли, — це бібліо­те­чний кви­ток або сту­дент­ський кви­ток і доступ до Wi-Fi/ін­тер­не­ту.

Гра­фік робо­ти про­гра­ми для чита­н­ня еле­ктрон­них книг по сере­дах 10–11

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.