Yapay zeka — nedir bu?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé Yapay zeka — nedir bu? Kon­fe­rans­ta ilk ola­rak yapay zeka­nın baş­lan­gı­cın­dan günü­müz­de­ki iler­le­me­le­re kadar olan tari­hin­de kısa bir yol­cu­lu­ğa çıka­ca­ğız ve “yapay zeka­nın” bizim için ger­çek­te ne anla­ma gel­di­ği veya daha faz­la okuyun

Genç­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan Yaz Alman­ca Kurs­la­rı — bu kesin­lik­le hari­ka! 👉🏽 Şim­di kay­do­lun! Kim­ler katı­la­bi­lir? A2 veya daha yük­sek dil sevi­ye­sin­de iyi daha faz­la okuyun

Mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için geliş­miş Java

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

Edu­Ref Mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için Java İleri Prog­ram­la­ma Kur­su­nu duyur­mak­tan büyük heye­can duyu­yo­ruz! Tarih­ler: 11.06.2024 — 21.06.2024 tarih­le­ri ara­sın­da 9 Akşam/ 18–19:30 saat­le­ri ara­sın­da. 💻 Bil­gi­sa­yar gerek­mez Açık­la­ma Kurs iki daha faz­la okuyun