Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din străinătate

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din stră­i­nă­ta­te Având în vede­re defi­ci­tul de for­ță de mun­că, com­pa­ni­i­le întâm­pi­nă difi­cul­tăți tot mai mari în ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor vacan­te. În cel mai recent son­daj Citiți mai mult