Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei: Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gambia

Friday, 31 March 2023
orele de deschidere pe bază de programare
Monday, 15 May 2023
orele de deschidere pe bază de programare

Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gambia

Artis­ta Aba T. Hyda­ra, năs­cu­tă în 1975, locu­ieș­te în Bar­ra, pe malul nor­dic al râu­lui Gam­bia. Dese­ne­le și cari­ca­tu­ri­le sale poli­ti­ce abor­dea­ză cri­me­le și tor­tu­ri­le îngro­zi­toa­re din tim­pul fos­tu­lui pre­șe­din­te Yahya Jam­meh, pre­cum și pro­ble­me pre­cum ame­nin­ța­rea extre­mis­mu­lui isla­mist în Gam­bia, exploa­ta­rea tot mai nesus­te­na­bi­lă a natu­rii, corup­ția din cadrul eli­tei poli­ti­ce și rolul de con­si­li­er nesin­cer al aces­te­ia. O temă prin­ci­pa­lă este rit­mul de melc al dezvol­tă­rii Gam­biei în locuri pre­cum Bar­ra, ora­șul său natal, o comu­ni­ta­te de coas­tă pre­su­pus cura­tă și favo­ra­bi­lă turiștilor.
Visul său măreț este de a înfi­in­ța un cen­tru de învă­ța­re cre­a­ti­vă și de infor­ma­re pen­tru copii (CLICK) care să le per­mi­tă tine­ri­lor să își explo­re­ze cre­a­ti­vi­ta­tea și să dezvol­te arte­le și meș­te­șu­gu­ri­le în Bar­ra (regiu­nea Nor­th Bank) pen­tru a le oferi un vii­tor tine­ri­lor care nu reu­șesc în sis­te­mul șco­lar for­mal. În acest sens, Aba T. Hyda­ra con­tri­bu­ie la edu­ca­ția cul­tu­ra­lă extraș­co­la­ră pen­tru Namél e.V. și CCC.

Expo­zi­ție până la 15.05.2023, ore de vizi­ta­re pe bază de pro­gra­ma­re la 0721 89333710

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator