Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Otvo­re­nje izlož­be: Poli­tič­ke kari­ka­tu­re iz Gambije

Friday, 31 March 2023
radno vrijeme po dogovoru
Monday, 15 May 2023
radno vrijeme po dogovoru

Poli­tič­ke kari­ka­tu­re iz Gambije

Umjet­nik Aba T. Hyda­ra , rođen 1975., živi u Bar­ri, na sje­ver­noj oba­li rije­ke Gam­bi­je. Nje­go­ve poli­tič­ke kari­ka­tu­re i kari­ka­tu­re bave se zlo­či­ni­ma i užas­nim muče­nji­ma pod biv­šim pred­sjed­ni­kom Yahyom Jam­me­hom, a bave se i pita­nji­ma kao što su pri­jet­nja isla­mis­tič­kog eks­tre­miz­ma u Gam­bi­ji, ras­tu­će neo­dr­ži­vo isko­ri­šta­va­nje pri­ro­de i korup­ci­ja unu­tar poli­tič­ke eli­te i nje­zi­no neis­kre­no savje­to­va­nje ulo­ga. Sve­obu­hvat­na tema je puže­va brzi­na razvo­ja Gam­bi­je u mjes­ti­ma kao što je nje­gov rod­ni grad Bar­ra, navod­no čis­ta obal­na zajed­ni­ca pri­la­go­đe­na turistima.
Nje­gov veli­ki san je uspos­ta­vi­ti cen­tar za kre­ativ­no uče­nje i infor­ma­ci­je za dje­cu (KLIKNI) kako bi omo­gu­ćio mla­dim lju­di­ma da istra­žu­ju svo­ju kre­ativ­nost i razvi­ja­ju umjet­nost i zana­te u Bar­ri (regi­ja Sje­ver­ne oba­le) kako bi pru­žio buduć­nost mla­dim lju­di­ma koji ne uspi­ju u for­mal­noj ško­li sus­tav. U tom smis­lu, Aba T. Hyda­ra dopri­no­si izvan­škol­skom kul­tur­nom obra­zo­va­nju za Namél eV i CCC.

Izlož­ba do 15.05.2023, rad­no vri­je­me uz naj­a­vu na 0721 89333710

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator