Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Ser­gi açı­lı­şı: Gam­bi­ya­’­dan siya­si karikatürler

Friday, 31 March 2023
randevu ile çalışma saatleri
Monday, 15 May 2023
randevu ile çalışma saatleri

Gam­bi­ya­’­dan siya­si karikatürler

1975’te doğan sanat­çı Aba T. Hyda­ra, Gam­bi­ya Neh­ri­’­nin kuzey kıyı­sın­da­ki Bar­ra­’­da yaşı­yor. Siya­si kari­ka­tür­le­ri eski Dev­let Baş­ka­nı Yah­ya Jam­meh döne­min­de işle­nen suç­la­rı ve kor­kunç işken­ce­le­ri ele alır­ken, Gam­bi­ya­’­da­ki İsl­amcı aşı­rı­cı­lık teh­di­di, doğa­nın gide­rek artan sür­dü­rü­le­mez sömü­rü­sü ve siya­si elit için­de­ki yol­suz­luk ve sami­mi­yet­siz danış­man­lık rolü gibi konu­la­ra da deği­ni­yor. Genel tema, Gam­bi­ya­’­nın, söz­de temiz, turist dos­tu bir sahil top­lu­lu­ğu olan mem­le­ke­ti Bar­ra gibi yer­ler­de­ki sal­yan­goz hızın­da­ki gelişimidir.
En büyük haya­li, Bar­ra­’­da (North Bank Böl­ge­si) genç­le­rin yara­tı­cı­lık­la­rı­nı keş­fet­me­le­ri­ni ve sanat ve zana­at geliş­tir­me­le­ri­ni sağ­la­mak için çocuk­lar için yara­tı­cı bir öğren­me ve bil­gi mer­ke­zi (CLICK) kur­mak ve res­mi okul sis­te­min­de başa­rı­sız olan genç­le­re bir gelecek ver­mek. Bu bağ­lam­da Aba T. Hyda­ra, Nam­él e.V. ve CCC için okul dışı kül­tü­rel eği­ti­me kat­kı­da bulunmaktadır.

Ser­gi 15.05.2023 tari­hi­ne kadar açık­tır, açı­lış saat­le­ri için 0721 89333710 numa­ra­lı tele­fon­dan ran­de­vu alınabilir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör