Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Spe­ed ​​dating za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz inozemstva

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Spe­ed ​​dating za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz inozemstva

S obzi­rom na nedos­ta­tak rad­ne sna­ge, tvrt­ke sve teže popu­nja­va­ju slo­bod­na rad­na mjes­ta. U pos­ljed­njoj eko­nom­skoj anke­ti koju je pro­ve­la Indus­trij­ska i trgo­vač­ka komo­ra Kar­l­sru­hea, 65% anke­ti­ra­nih podu­ze­ća vidi nedos­ta­tak kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka kao rizik za gos­po­dar­ski razvoj. Kao rezul­tat demo­graf­skih pro­mje­na, oče­ku­je se da će ovaj nedos­ta­tak pos­ta­ti još izra­že­ni­ji. Na pri­mjer, broj lju­di u rad­noj dobi znat­no će se sma­nji­ti do 2035. godi­ne kao rezul­tat demo­graf­skih pro­mje­na. Među­tim, pos­to­ji niz pris­tu­pa za sta­bi­li­za­ci­ju ukup­nog obuj­ma rada u gos­po­dar­stvu una­toč sve sta­ri­jem stanovništvu.

Snaž­na polu­ga poten­ci­ja­la rad­ne sna­ge ne leži samo u pove­ća­nju doma­ćih kadrov­skih rezer­vi, već iu zapoš­lja­va­nju kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka i pri­prav­ni­ka s migrant­skim podrijetlom.

Kako bi na jed­nos­ta­van način pove­zao kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke i one koji tra­že nauko­va­nje s tvrt­ka­ma iz regi­je, ibz, zajed­no s Indus­trij­sko-trgo­vač­kom komo­rom Kar­l­sru­hea, ponov­no nudi Spe­ed ​​dating za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz inozemstva

Pod­no­si­te­lji se srdač­no pozi­va­ju da dođu na ovaj dan i raz­go­va­ra­ju s tvrt­ka­ma koje sudjeluju.

 

 

Ciljna skupina: (Za kvalificirane radnike iz inozemstva)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator