Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluşma

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluşma

İşg­ücü açı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, şir­ket­ler boş pozis­yon­la­rı dol­dur­mak­ta gide­rek daha faz­la zor­la­nı­yor. Karls­ru­he Sana­yi ve Tica­ret Oda­sı tara­fın­dan yapı­lan son eko­no­mi anke­tin­de, anke­te katı­lan şir­ket­le­rin %65’i vasıf­lı işçi eksik­li­ği­ni eko­no­mik kal­kın­ma için bir risk ola­rak gör­mek­te­dir. Demog­ra­fik deği­şi­min bir sonu­cu ola­rak, bu eksik­li­ğin daha da vahim bir hal alma­sı bek­len­mek­te­dir. Örne­ğin, demog­ra­fik deği­şi­min bir sonu­cu ola­rak çalış­ma çağın­da­ki insan­la­rın sayı­sı 2035 yılı­na kadar önem­li ölçü­de aza­la­cak­tır. Bunun­la bir­lik­te, gide­rek yaş­la­nan nüfu­sa rağ­men eko­no­mi­de­ki genel iş hac­mi­ni istik­ra­ra kavuş­tur­mak için bir dizi yak­la­şım bulunmaktadır.

İşg­ücü potan­si­ye­li için güç­lü bir kal­dı­raç sade­ce yer­li per­so­nel rezerv­le­ri­nin artı­rıl­ma­sın­da değil, aynı zaman­da göç geç­mi­şi olan vasıf­lı işçi­le­rin ve staj­yer­le­rin istih­da­mın­da da yatmaktadır.

Kali­fi­ye işçi­ler ve çırak­lık eği­ti­mi almak iste­yen­le­ri böl­ge­de­ki şir­ket­ler­le kolay bir şekil­de buluş­tur­mak ama­cıy­la ibz, Karls­ru­he Sana­yi ve Tica­ret Oda­sı ile bir­lik­te bir kez daha yurt­dı­şın­dan gelen kali­fi­ye işçi­ler için Spe­ed dating (hız­lı buluş­ma) prog­ra­mı­nı sunuyor

Baş­vu­ru sahip­le­ri o gün gelip katı­lım­cı şir­ket­ler­le görüş­me­ye davetlidir.

 

 

Hedef kitlesi: (Yurt dışından gelen vasıflı işçiler için)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör