Oferte
Oferte

Pro­gra­ma­rea pen­tru refu­gi­ați EduRef

Pro­gra­ma­re pen­tru înce­pă­tori și avansați

Edu­Ref este un grup uni­ver­si­tar de la Insti­tu­tul de Teh­no­lo­gie din Karl­sru­he (KIT) care ofe­ră cur­suri gra­tu­i­te de pro­gra­ma­re în Java și Python spe­cial pen­tru refu­gi­ați și migranți.


Toa­te cur­su­ri­le noas­tre sunt gratuite
atâ­ta timp cât înde­pli­niți cerin­țe­le cur­su­lui respectiv.

Ce este EduRef?

Sun­tem stu­denți și doc­to­ranzi la Insti­tu­tul de Teh­no­lo­gie din Karl­sru­he și sun­tem entu­ziaști în ceea ce pri­veș­te programarea.

Edu­ca­tion for Refu­ge­es e.V. este o aso­ci­a­ție care își pro­pu­ne să ofe­re edu­ca­ție pen­tru refu­gi­ați și să pro­mo­veze înțe­le­ge­rea internațională.
Înce­pând cu august 2015, a avut loc un prim curs de pro­gra­ma­re pen­tru refu­gi­ați numit „Pro­gra­ma­re pen­tru refu­gi­ați”. Dato­ri­tă suc­ce­su­lui cur­su­lui, fon­da­to­rii Nik­las, Jonas și Hen­ning au decis să invi­te stu­den­ții și anga­ja­ții KIT și să con­ti­nue lec­ți­i­le de pro­gra­ma­re pen­tru refugiați.
Edu­ca­tion for Refu­ge­es e.V. a fost înfi­in­ța­tă în decem­brie 2015 pen­tru a sim­pli­fi­ca orga­ni­za­rea cur­su­ri­lor și pen­tru a extin­de ofer­ta de cur­suri. În pre­zent, dis­cu­tăm des­pre cum să ne extin­dem ofer­ta de cur­suri și să încer­căm să potri­vim stu­den­ții cu com­pa­nii care cau­tă oameni moti­vați, cunos­că­tori de tehnologie.

Ce este ProRef?
Pro­gra­ming for Refu­ge­es este o ofer­tă de cur­suri de la Edu­Ref, iar până acum au exis­tat șap­te cur­suri de lim­baj pen­tru înce­pă­tori și două avan­sa­te cu Java ca lim­baj de pro­gra­ma­re. De obi­cei, sunt două lec­ții pe săp­tămâ­nă și șase până la șap­te lec­ții pe sezon. Pro­fe­so­rii KIT sus­țin ade­sea o pre­le­ge­re invi­ta­tă pen­tru a ară­ta ce alte subiec­te lega­te de IT fac par­te din pre­da­rea și cer­ce­ta­rea KIT. Pen­tru a pro­mo­va schim­bul din­tre par­ti­ci­panți și pro­fe­sori, de‑a lun­gul cur­su­ri­lor sunt orga­ni­za­te eve­ni­men­te sociale.

Grupul țintă: (refugiați și migranți)
Acest eveniment este gratuit
Edu­Ref — Karl­sru­her Insti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kai­ser­stra­ße 89, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.