Ponude
Ponude

Pro­gra­mi­ra­nje za izbje­gli­ce EduRef

Pro­gra­mi­ra­nje za počet­ni­ke i napredne

Edu­Ref je sve­uči­liš­na gru­pa na Kar­l­sru­he Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy (KIT) koja nudi bes­plat­ne teča­je­ve pro­gra­mi­ra­nja u Javi i Pyt­ho­nu poseb­no za izbje­gli­ce i migrante.

Svi naši teča­je­vi su bes­plat­ni sve dok ispu­nja­va­te odgo­va­ra­ju­će zah­tje­ve tečaja.

Što je EduRef?

Mi smo stu­den­ti i dok­tor­ski kan­di­da­ti na Kar­l­sru­he Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy i odu­šev­lje­ni smo programiranjem.

Edu­ca­ti­on for Refu­ge­es eV je udru­ga koja ima za cilj pru­ža­nje obra­zo­va­nja za izbje­gli­ce i pro­mi­ca­nje među­na­rod­nog razumijevanja.
Od kolo­vo­za 2015. godi­ne odr­žan je prvi tečaj pro­gra­mi­ra­nja za izbje­gli­ce pod nazi­vom “Pro­gra­mi­ra­nje za izbje­gli­ce”. Zbog uspje­ha teča­ja, osni­va­či Nik­las, Jonas i Hen­ning odlu­či­li su pozva­ti stu­den­te i dje­lat­ni­ke KIT‑a i nas­ta­vi­ti sate pro­gra­mi­ra­nja za izbjeglice.
Edu­ca­ti­on for Refu­ge­es eV osno­van je u pro­sin­cu 2015. kako bi pojed­nos­ta­vio orga­ni­za­ci­ju teča­je­va i pro­ši­rio ponu­du teča­je­va. Tre­nu­tač­no ras­prav­lja­mo o tome kako pro­ši­ri­ti našu ponu­du teča­je­va i poku­ša­ti spo­ji­ti stu­den­te s tvrt­ka­ma koje tra­že moti­vi­ra­ne lju­de koji su upoz­na­ti s tehnologijom.

Što je ProRef?
Pro­gra­mi­ra­nje za izbje­gli­ce je tečaj koji nudi Edu­Ref, a do sada je odr­ža­no sedam počet­nič­kih i dva napred­na jezič­na teča­ja s Javom kao pro­gram­skim jezi­kom. Obič­no pos­to­je dvi­je lek­ci­je tjed­no i šest do sedam sati po sezo­ni. KIT pro­fe­so­ri čes­to drže gos­tu­ju­ća pre­da­va­nja kako bi poka­za­li koje su dru­ge teme pove­za­ne s IT-om dio nas­ta­ve i istra­ži­va­nja KIT‑a. Za pro­mi­ca­nje raz­mje­ne izme­đu sudi­oni­ka i nas­tav­ni­ka, duž teča­je­va se odr­ža­va­ju druš­tve­na događanja.

Ciljna skupina: (izbjeglice i migranti)
Ovaj događaj je besplatan
Edu­Ref — Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
Kaiser­straße 89, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.