Ponude

Ponude

Teča­je­vi pro­gra­mi­ra­nja u Javi i MS Officeu

za počet­ni­ke i napredne

Što je EduRef?
Bil­dung für Flüc­h­tlin­ge eV je udru­ga koja ima za cilj pru­ži­ti obra­zo­va­nje za izbje­gli­ce i pro­mi­ca­ti među­na­rod­no razumijevanje.
Od kolo­vo­za 2015. godi­ne odr­žan je prvi tečaj pro­gra­mi­ra­nja za izbje­gli­ce pod nazi­vom “Pro­gra­mi­ra­nje za izbje­gli­ce”. Zbog uspje­ha teča­ja, osni­va­či Nik­las, Jonas i Hen­ning odlu­či­li su pozva­ti stu­den­te i dje­lat­ni­ke KIT‑a i nas­ta­vi­ti sate pro­gra­mi­ra­nja za izbjeglice.
Bil­dung für Flüc­h­tlin­ge eV osno­van je u pro­sin­cu 2015. kako bi se pojed­nos­ta­vi­la orga­ni­za­ci­ja teča­je­va i pro­ši­ri­la ponu­da teča­je­va. Tre­nu­tač­no ras­prav­lja­mo o tome kako pro­ši­ri­ti našu ponu­du teča­je­va i poku­ša­ti spo­ji­ti stu­den­te s tvrt­ka­ma koje tra­že moti­vi­ra­ne lju­de koji su upoz­na­ti s tehnologijom.

Što je ProRef?
Pro­gra­mi­ra­nje za izbje­gli­ce je tečaj koji nudi Edu­Ref, a do sada je odr­ža­no sedam počet­nič­kih i dva napred­na jezič­na teča­ja s Javom kao pro­gram­skim jezi­kom. Obič­no pos­to­je dvi­je lek­ci­je tjed­no i šest do sedam sati po sezo­ni. KIT pro­fe­so­ri čes­to drže gos­tu­ju­ća pre­da­va­nja kako bi poka­za­li koje su dru­ge teme pove­za­ne s IT-om dio nas­ta­ve i istra­ži­va­nja KIT‑a. Za pro­mi­ca­nje raz­mje­ne izme­đu sudi­oni­ka i nas­tav­ni­ka, duž teča­je­va se odr­ža­va­ju druš­tve­na događanja.

Datu­mi u pre­uzi­ma­nju

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
M. von Zahn
Edu­ca­ti­on for Refu­ge­es in Karlsruhe
Kaiser­straße 89, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.