Hizmetler
Hizmetler

Mül­te­ci­ler için Prog­ram­la­ma EduRef

Yeni baş­la­yan­lar ve ile­ri sevi­ye­de­ki­ler için programlama

Edu­Ref, Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü­’n­de (KIT) özel­lik­le mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için Java ve Pyt­ho­n­’­da ücret­siz prog­ram­la­ma kurs­la­rı sunan bir üni­ver­si­te grubudur.


Tüm kurs­la­rı­mız ücretsizdir
ilgi­li kurs gerek­li­lik­le­ri­ni yeri­ne getir­di­ği­niz sürece.

Edu­Ref nedir?

Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü­’n­de öğren­ci ve dok­to­ra ada­yı­yız ve prog­ram­la­ma konu­sun­da hevesliyiz.

Edu­ca­ti­on for Refu­ge­es e.V., mül­te­ci­le­re eği­tim sağ­la­ma­yı ve ulus­la­ra­ra­sı anla­yı­şı teş­vik etme­yi amaç­la­yan bir dernektir.
Ağus­tos 2015’ten iti­ba­ren mül­te­ci­ler için “Mül­te­ci­ler için Prog­ram­la­ma” adlı ilk prog­ram­la­ma kur­su düzen­len­miş­tir. Kur­sun başa­rı­sı nede­niy­le kuru­cu­lar Nik­las, Jonas ve Hen­ning, KIT öğren­ci­le­ri­ni ve çalı­şan­la­rı­nı davet etme­ye ve mül­te­ci­ler için prog­ram­la­ma ders­le­ri­ne devam etme­ye karar verdi.
Edu­ca­ti­on for Refu­ge­es e.V., kurs orga­ni­zas­yo­nu­nu basit­leş­tir­mek ve sunu­lan kurs­la­rı geniş­let­mek ama­cıy­la Ara­lık 2015’te kurul­muş­tur. Şu anda kurs tek­lif­le­ri­mi­zi nasıl geniş­le­te­bi­le­ce­ği­mi­zi tar­tı­şı­yo­ruz ve öğren­ci­le­ri moti­ve olmuş, tek­no­lo­ji merak­lı­sı insan­lar ara­yan şir­ket­ler­le eşleş­tir­me­ye çalışıyoruz.

Pro­Ref nedir?
Mül­te­ci­ler için Prog­ram­la­ma, Edu­Ref tara­fın­dan sunu­lan bir kurs­tur ve şu ana kadar prog­ram­la­ma dili ola­rak Java ile yedi baş­lan­gıç ve iki ile­ri düzey dil kur­su düzen­len­miş­tir. Genel­lik­le haf­ta­da iki ders ve sezon başı­na altı ila yedi ders var­dır. KIT pro­fe­sör­le­ri, BT ile ilgi­li diğer konu­la­rın KIT öğre­tim ve araş­tır­ma­sı­nın bir par­ça­sı oldu­ğu­nu gös­ter­mek için sık sık konuk kon­fe­rans­lar verir­ler. Katı­lım­cı­lar ve öğret­men­ler ara­sın­da­ki alış­ve­ri­şi teş­vik etmek için kurs­lar boyun­ca sos­yal etkin­lik­ler düzenlenmektedir.

Hedef kitlesi: (mülteci̇ler ve göçmenler)
Bu davet ücretsizdir
Edu­Ref — Karls­ru­her Ins­ti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kaiserst­ra­ße 89, 76133 Karls­ru­he

Organizatör