Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Make it in Karl­sru­he — Sosi­rea și mun­ca în Germania

Thursday, 12 October 2023
14:00 - 17:00

Make it in Karl­sru­he — Sosi­rea și mun­ca în Germania

Infor­ma­ții și con­si­li­e­re la fața locu­lui pen­tru lucră­to­rii și pro­fe­si­o­niș­tii internaționali

  • V‑ați mutat din stră­i­nă­ta­te în dis­tric­tul Karlsruhe?
  • Doriți să vă dezvol­tați carie­ra sau să lucrați în pro­fe­sia pe care ați învățat‑o?
  • Vrei să știi cum poți avansa?
  • Vă aju­tăm cu între­bări lega­te de recu­noaș­te­rea diplo­me­lor dumneavoastră.
  • Vă spri­ji­nim în pre­gă­ti­rea docu­men­te­lor de candidatură.
  • Vă ară­tăm pe cine să con­tac­tați pen­tru între­bă­ri­le dumneavoastră.

Inte­res tre­zit? Atunci veniți să ne vizitați!

La Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum (BiZ) din Karl­sru­he, puteți obține infor­ma­ții și sfa­turi în data de 12.10.2023, de la ora 14:00 la ora 17: 00.

Sun­tem aco­lo pen­tru dumneavoastră:
Agen­ția de ocu­pa­re a for­ței de mun­că din Karl­sru­he-Ras­tatt, Cen­trul de ocu­pa­re a for­ței de mun­că, Came­ra de Comerț și Indus­trie din Karl­sru­he (IHK), Came­ra de Meș­te­șu­guri din Karl­sru­he (HWK), rețea­ua BEO,
Rețea­ua IQ, Biro­ul Dis­tric­tu­lui Karl­sru­he, Cen­trul de Bun Venit al Regiu­nii Teh­no­lo­gi­ce Karl­sru­he, Aso­ci­a­ția ger­ma­no-ucrai­ne­a­nă e.V.

–> Înre­gis­tra­rea nu este necesară

Grupul țintă: (pentru lucrătorii și profesioniștii internaționali)
Acest eveniment este gratuit
Agen­tur für Arbe­it Karl­sru­he-Ras­tatt, Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum (BiZ)
Brau­er­str. 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator