Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Make it in Karls­ru­he — Alman­ya­’­ya gel­mek ve çalışmak

Thursday, 12 October 2023
14:00 - 17:00

Make it in Karls­ru­he — Alman­ya­’­ya gel­mek ve çalışmak

Ulus­la­ra­ra­sı çalı­şan­lar ve pro­fes­yo­nel­ler için site­de bil­gi ve tavsiyeler

  • Yurt dışın­dan Karls­ru­he böl­ge­si­ne mi taşındınız?
  • Kari­ye­ri­ni­zi geliş­tir­mek veya öğren­di­ği­niz mes­lek­te çalış­mak mı istiyorsunuz?
  • Nasıl iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni­zi bil­mek ister misiniz?
  • Dip­lo­ma­la­rı­nı­zın denk­li­ği ile ilgi­li soru­la­rı­nız­da size yar­dım­cı oluyoruz.
  • Baş­vu­ru bel­ge­le­ri­ni­zin hazır­lan­ma­sın­da size des­tek oluyoruz.
  • Soru­la­rı­nız için kimin­le ile­ti­şi­me geç­me­niz gerek­ti­ği­ni size gösteriyoruz.

İlgi mi uyan­dır­dı? O zaman gelin ve bizi ziya­ret edin!

Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum (BiZ) Karls­ru­he’de 12.10.2023 tari­hin­de saat 14:00 ile 17:00 ara­sın­da bil­gi ve danış­man­lık alma fır­sa­tı­na sahip olacaksınız.

Sizin için buradayız:
Karls­ru­he-Ras­tatt İş Bul­ma Kuru­mu, İş Mer­ke­zi, Karls­ru­he Tica­ret ve Sana­yi Oda­sı (IHK), Karls­ru­he El Sanat­la­rı Oda­sı (HWK), BEO ağı,
IQ ağı, Karls­ru­he Böl­ge Ofi­si, Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Böl­ge­si Hoş Gel­di­niz Mer­ke­zi, Alman-Ukray­na Der­ne­ği e.V.

–> Kayıt gerek­li değildir

Hedef kitlesi: (uluslararası çalışanlar ve profesyoneller için)
Bu davet ücretsizdir
Agen­tur für Arbe­it Karls­ru­he-Ras­tatt, Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum (BiZ)
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör