Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Uči­ni­te to u Kar­l­sru­heu — Dola­zak i rad u Njemačkoj

Thursday, 12 October 2023
14:00 - 17:00

Uči­ni­te to u Kar­l­sru­heu — Dola­zak i rad u Njemačkoj

Infor­ma­ci­je i savje­ti na licu mjes­ta za među­na­rod­ne rad­ni­ke i stručnjake

  • Dose­li­li ste se iz ino­zem­s­tva u okrug Karlsruhe?
  • Želiš razvi­ja­ti svo­ju kari­je­ru ili radi­ti u svo­joj struci?
  • Želi­te li zna­ti kako može­te napredovati?
  • Poma­že­mo vam s pita­nji­ma o priz­na­va­nju vaših diploma.
  • Podr­ža­va­mo vas u pri­pre­mi doku­men­ta­ci­je za prijavu.
  • Poka­zu­je­mo vam koga može­te kon­tak­ti­ra­ti za svo­ja pitanja.

Pro­bu­dio inte­res? Onda dođi­te i posje­ti­te nas!

U Beruf­sin­for­ma­ti­on­szen­trum (BiZ) Kar­l­sru­he 12.10.2023 od 14:00 do 17:00 sati imat ćete pri­li­ku dobi­ti infor­ma­ci­je i savjete.

Tu smo za vas:
Agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje Kar­l­sru­he-Ras­tatt, Cen­tar za zapoš­lja­va­nje, Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Kar­l­sru­hea (IHK), Obrt­nič­ka komo­ra Kar­l­sru­hea (HWK), BEO mreža,
IQ mre­ža, Okruž­ni ured Kar­l­sru­he, Cen­tar za dobro­doš­li­cu teh­no­lo­ške regi­je Kar­l­sru­he, Nje­mač­ko-ukra­jin­sko udru­že­nje eV

–> Regis­tra­ci­ja nije potrebna

Ciljna skupina: (za međunarodne radnike i stručnjake)
Ovaj događaj je besplatan
Agen­tur für Arbe­it Kar­l­sru­he-Ras­tatt, Beruf­sin­for­ma­ti­on­szen­trum (BiZ)
Bra­uer­str. 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator