Oferte

Oferte

Mana­ge­men­tul integrărilor

Luni 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Luni 09.00 - 12.00
Luni 09.00 - 12.00
Luni 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Luni 09.00 - 12.00

Inte­gra­rea dura­bi­lă a refu­gi­a­ți­lor care tră­iesc în Karlsruhe

 

Refu­gi­a­ții care locu­iesc în Karl­sru­he în locuri de caza­re puse la dis­po­zi­ție de stat sunt spri­ji­niți cu sco­pul de a își con­strui o via­ță inde­pen­den­tă. Acest lucru poa­te fi rea­li­zat pe ter­men lung doar oda­tă ce au fost par­curși anu­miți pași:

 • au învă­țat lim­ba germană
 • au o slu­j­bă prin care se pot sus­ți­ne pe ei și fami­lia lor
 • dis­pu­ne de locu­in­țe adecvate
 • își pot ges­tio­na res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le paren­ta­le, dacă au copii. (Aceas­ta inclu­de, prin­tre alte­le, frec­ven­ta­rea unui cen­tru de zi, școa­lă sau cur­suri de edu­ca­ție extracurriculară)
 • par­ti­ci­pă în cadrul comu­ni­tă­ții prin inte­gra­re socială

Mana­ge­men­tul inte­gră­rii ofe­ră asis­ten­ță, înso­țeș­te și spri­ji­nă oame­nii în inte­gra­rea cu suc­ces în soci­e­ta­te. Sar­ci­ni­le tipi­ce pen­tru atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor sunt prin­tre altele

 • rea­li­za­rea de comun acord a unui plan indi­vi­du­al de spri­jin cu obiec­ti­ve sta­bi­li­te pe peri­oa­de de timp
 • tri­mi­te­rea către ser­vi­cii de spe­cia­li­ta­te în cazul unor pro­ble­me psihosociale
 • con­si­li­e­rea părin­ți­lor cu pri­vi­re la pro­ble­me­le paren­ta­le și educaționale
 • Medi­e­rea ofer­te­lor pen­tru dobân­di­rea cunoș­tin­țe­lor de lim­ba germană
 • Medi­e­rea ofer­te­lor de edu­ca­ție în ceea ce pri­veș­te avan­sa­rea profesională
 • Spri­ji­ni­rea oame­ni­lor în efor­tu­ri­le lor pe pia­ța muncii
 • Medi­e­rea ofer­te­lor de timp liber (clu­buri, ofer­te cul­tu­ra­le etc.)
 • Con­si­li­e­re cu pri­vi­re la legi­sla­ția pri­vind azi­lul și rezi­den­ța, pre­cum și cu pri­vi­re la ches­tiu­ni­le lega­te de reîn­tre­gi­rea familiei
 • Extin­de­rea comu­ni­că­rii inter­cul­tu­ra­le și a locu­ri­lor de întâlnire

 

Pro­gram de birou: Pro­gra­mări prin aran­ja­re telefonică

Ore de deschidere:

De luni până vineri: 9:00 — 12:00

De luni până joi: 14 — 16h

 

Dis­po­ni­bi­li­ta­te telefonică:

De luni până vineri: 8:30 — 12:30

De luni până joi: 13:30 până la 16:00

Pro­gra­mări prin acord telefonic

Flyer de des­căr­cat

 

Spri­jin de către

Grupul țintă: toate (pentru toate genurile și toate vârstele)
Acest eveniment este gratuit
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sophien­stra­ße 33, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.