Ponude

Ponude

Uprav­lja­nje integracijom

Ponedjeljak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Ponedjeljak 09.00 - 12.00
Ponedjeljak 09.00 - 12.00
Ponedjeljak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Ponedjeljak 09.00 - 12.00

Odr­ži­va inte­gra­ci­ja izbje­gli­ca koje žive u Karlsruheu

 

Izbje­gli­ce koje žive u Kar­l­sru­heu u nak­nad­nom smje­šta­ju podr­ža­va­ju se u cilju izgrad­nje samos­tal­nog živo­ta. To se može uči­ni­ti odr­ži­vo samo kada ljudi

 • stek­nu nje­mač­ki jezik
 • ima­ju posao koji može uzdr­ža­va­ti njih i nji­ho­ve obitelji
 • ima­ju na ras­po­la­ga­nju adek­va­tan život­ni prostor
 • uprav­lja­ti svo­jim rodi­telj­skim obve­za­ma ako ima­ju dje­cu. (To uklju­ču­je, izme­đu osta­log, poha­đa­nje vrti­ća, ško­le ili stje­ca­nje izvan­škol­skog obrazovanja)
 • sudje­lu­ju u zajed­ni­ci kroz druš­tve­nu integraciju

 

Inte­gra­cij­ski menadž­ment nudi pomoć, pra­ti i podr­ža­va lju­de u uspješ­noj inte­gra­ci­ji u druš­tvo. Tipič­ni zada­ci za pos­ti­za­nje cilja su na pr.

 • Zajed­nič­ko stva­ra­nje indi­vi­du­al­nog pla­na podr­ške s vre­men­skim ciljevima
 • Upu­ći­va­nje na spe­ci­ja­lis­tič­ke služ­be u slu­ča­ju psi­ho­so­ci­jal­nih problema
 • Savje­to­va­nje za rodi­te­lje u pita­nji­ma odgo­ja i obrazovanja
 • Posre­do­va­nje ponu­da za stje­ca­nje zna­nja nje­mač­kog jezika
 • Posre­do­va­nje u dalj­njim obra­zov­nim ponu­da­ma u pogle­du pro­fe­si­onal­nog napredovanja
 • Podr­ška lju­di­ma u nji­ho­vim nas­to­ja­nji­ma na trži­štu rada
 • Posre­do­va­nje slo­bod­nih aktiv­nos­ti (udru­ge, kul­tur­ne aktiv­nos­ti itd.)
 • Savje­ti o zako­nu o azi­lu i borav­ku, kao i o pita­nji­ma spa­ja­nja obitelji
 • Šire­nje inter­kul­tu­ral­ne komu­ni­ka­ci­je i mjes­ta susreta

 

Kon­zul­ta­ci­je: Ter­mi­ni po dogo­vo­ru telefonom

Rad­no vrijeme:

Od pone­djelj­ka do pet­ka: od 9 do 12 sati

Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka: od 14 do 16 sati

 

Dos­tup­nost telefonom:

Od pone­djelj­ka do pet­ka: od 8:30 do 12:30 sati

Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka: od 13:30 do 16:00 sati

 

 

Let­ci za preuzimanje

Podr­ška od strane

Ciljna skupina: svi (za sve spolove i sve dobi)
Ovaj događaj je besplatan
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­ens­traße 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.