Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Fil­mul spa­ni­ol “Las letras de Jordi”

Saturday, 17 December 2022
18:00

Fil­mul spa­ni­ol “Las letras de Jor­di” din 2019 cu sub­ti­tra­re. Dura­ta aprox. 70 de minute.
Urma­tă de un schimb bilingv de 30 de minu­te des­pre film în foa­ie­rul Cine­ma­te­cii; înche­ie­rea la res­ta­u­ran­tul mexi­can “El Taqu­i­to” din Kaiserpassage.

Sinop­sis
Jor­di s‑a năs­cut în urmă cu 51 de ani cu para­li­zie cere­bra­lă. Cu toa­te aces­tea, el nu se con­si­de­ră bol­nav. Deși nu poa­te vor­bi, el încear­că să vor­beas­că prin pla­ca de car­ton. Așa comu­ni­că el cu mine. Când avea 21 de ani, a sim­țit că Dum­ne­zeu îi vor­bea pen­tru pri­ma dată. Astăzi, însă, după ce și‑a pără­sit casa și părin­ții și s‑a mutat într-un azil de bătrâni, nu mai sim­te pre­zen­ța lui Dum­ne­zeu. Jor­di este gol din cau­za tăce­rii sale. Acest film este des­pre dra­gos­tea lui Dum­ne­zeu și cuvân­tul unui om liber.

Către cine: Toți cine­fi­lii care iubesc cine­ma­to­gra­fia și fil­me­le spaniole

 

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Daniel Has­sel
Kine­ma­thek Karlsruhe
Kai­ser­pa­s­sa­ge 6, 76133 Karl­sru­he

Organizator