Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Špa­njol­ski film “Las letras de Jordi”

Saturday, 17 December 2022
18:00

Špan­ski film “Las letras de Jor­di” iz 2019. sa pre­vo­dom. Tra­ja­nje cca. 70 minuta.
Sli­je­di 30-minut­na dvo­je­zič­na raz­mje­na o fil­mu u foye­ru Kino­te­ke; zaklju­čak u mek­sič­kom res­to­ra­nu ‘El Taqu­ito’ u Kaiserpassageu.

Sinop­sis
Jor­di je rođen pri­je 51 godi­nu s cere­bral­nom para­li­zom. No, sebe ne sma­tra boles­nim. Iako ne može govo­ri­ti, poku­ša­va raz­go­va­ra­ti kroz svo­ju kar­ton­sku plo­ču. Tako on komu­ni­ci­ra sa mnom. Kada je imao 21 godi­nu, osje­tio je da mu se Bog prvi put obra­ća. Danas, među­tim, nakon što je napus­tio svoj dom i rodi­te­lje i pre­se­lio se u sta­rač­ki dom, ne osje­ća Bož­ju pri­sut­nost. Jor­di je pra­zan zbog svo­je šut­nje. Ovaj film govo­ri o lju­ba­vi Bož­joj i rije­či slo­bod­nog čovjeka.

Kome: Svi fil­mo­vi koji vole špa­njol­sku kine­ma­to­gra­fi­ju i filmove

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Dani­el Hassel
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pa­ssa­ge 6, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator