Oferte
Oferte

Fete­le joa­că fotbal în Karlsruhe

Marți 16:00 - 18:00 Uhr

“Fete­le care joa­că fotbal” nu este des­pre suc­ces, ci mai degra­bă des­pre pro­mo­va­rea fete­lor din ora­șul nostru

Pro­gra­mul se adre­sea­ză tutu­ror fete­lor cu vâr­ste cuprin­se între 6 și 16 ani. 

For­ma­rea
Girls Pla­ying Soc­cer se des­fă­șoa­ră în ori­ce vre­me pe tere­nu­ri­le de fotbal ale clu­bu­ri­lor care cola­bo­rea­ză cu noi.
Aces­te loca­ții sunt tere­nu­ri­le de fotbal, tere­nu­ri­le de fotbal din par­curi și insta­la­ți­i­le spor­ti­ve șco­la­re sau de cartier.

⚽ Ne antre­năm pe gru­pe de ani și par­ti­ci­pa­rea nu este lega­tă de cele două ore. Este posi­bil să fie lăsa­tă mai târ­ziu și pre­lu­a­tă mai devreme.

Drop in fără înregistrare

Ide­ea de fete care joa­că fotbal

Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a crea acti­vi­tăți spor­ti­ve popu­la­re și cu prag scă­zut de acces pen­tru fete.
Con­so­li­da­rea per­so­na­li­tă­ții fete­lor și pro­mo­va­rea spi­ri­tu­lui de echi­pă și a dorin­ței de integrare.

📆 Din 4 iunie 2024

📎
Pli­ant

Grupul țintă: fete
Acest eveniment este gratuit
DJK Karl­sru­he-Ost 1921 e.V. — In der Platzanlage 
Frie­dri­chs­ta­ler Allee 52, 76131 Karl­sru­he

Organizator