Ponude
Ponude

Dje­voj­ke igra­ju nogo­met u Karlsruheu

Utorak 16:00 - 18:00 Uhr

“Mäd­c­hen an den Ball” nije uspjeh, već pro­mo­ci­ja dje­vo­ja­ka u našem gradu

Pro­gram je nami­je­njen svim dje­voj­či­ca­ma od 6 do 16 godina. 

Vjež­ba
Gir­ls Playing Soc­cer odr­ža­va se po svim vre­men­skim uvje­ti­ma na nogo­met­nim tere­ni­ma klu­bo­va koji sura­đu­ju s nama.
Te loka­ci­je su nogo­met­na igra­li­šta, nogo­met­na igra­li­šta u par­ko­vi­ma i škol­ski sport­ski objek­ti ili okruž­ni sport­ski objekti.

⚽ Tre­ni­ra­mo u godiš­njim gru­pa­ma i sudje­lo­va­nje nije veza­no uz dva sata. Mogu­će je kas­ni­je dos­tav­lja­nje i rani­je preuzimanje.

Navra­ti­te bez registracije

Ide­ja dje­vo­ja­ka koje igra­ju nogomet

Cilj pro­jek­ta je stvo­ri­ti popu­lar­ne sport­ske aktiv­nos­ti niskog pra­ga samo za djevojčice.
Oja­ča­ti osob­nost dje­vo­ja­ka i pro­mo­vi­ra­ti tim­ski duh i sprem­nost na integraciju.

📆 Od 4. lip­nja 2024

📎 Letak

Ciljna skupina: djevojke
Ovaj događaj je besplatan
DJK Kar­l­sru­he-Ost 1921 e.V. — In der Platzanlage 
Fri­edric­h­s­ta­ler Allee 52, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator