Hizmetler
Hizmetler

Karls­ru­he­’­de Fut­bol Oyna­yan Kızlar

Salı 16:00 - 18:00 Uhr

“Mädc­hen an den Ball” başa­rı­dan ziya­de şeh­ri­miz­de­ki kız çocuk­la­rı­nı teş­vik etmek­le ilgili

Prog­ram 6–16 yaş ara­sın­da­ki tüm kız çocuk­la­rı­na yöneliktir. 

Eği­tim
Kız­lar Fut­bol Oynu­yor, bizim­le işbir­li­ği yapan kulüp­le­rin fut­bol saha­la­rın­da her tür­lü hava koşu­lun­da gerçekleşir.
Bu yer­ler fut­bol saha­la­rı, park­lar­da­ki fut­bol saha­la­rı ve okul spor tesis­le­ri veya böl­ge spor tesisleridir.

⚽ Yıl grup­la­rı halin­de eği­tim veri­yo­ruz ve katı­lım iki saate bağ­lı değil. Daha geç bırak­ma ve daha erken alma mümkündür.

Kayıt olma­dan uğrayın

Kız­la­rın Fut­bol Oyna­ma Fikri

Pro­je­nin ama­cı, sade­ce kız çocuk­la­rı için düşük eşik­li ve popü­ler spor faali­yet­le­ri yaratmaktır.
Kız­la­rın kişi­lik­le­ri­ni güç­len­dir­mek ve takım ruhu ile bütün­leş­me iste­ği­ni teş­vik etmek.

📆 4 Hazi­ran 2024 tari­hin­den itibaren

📎
El ila­nı

Hedef kitlesi: kızlar
Bu davet ücretsizdir
DJK Karls­ru­he-Ost 1921 e.V. — In der Platzanlage 
Fri­ed­richs­ta­ler Allee 52, 76131 Karls­ru­he

Organizatör