Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Expo­zi­ție: Lucrări în tranzi­ție Vii­to­rul meu. Pro­fe­sia mea

Wednesday, 12 June 2024
bis
Wednesday, 19 June 2024

Expo­zi­ție la Bun­de­sa­gen­tur für Arbe­it Karlsruhe

Mun­că în tranziție
Vii­to­rul meu. Pro­fe­sia mea

Este difi­cil de pre­zis cu exac­ti­ta­te cum va ară­ta lumea mun­cii din vii­tor. Dar un lucru este clar: se vor întâm­pla mul­te lucruri.

Ce și cum vom lucra pes­te 10, 20 sau 50 de ani?
Vom lucra din ce în ce mai mult inde­pen­dent de timp și loc în echi­pe de pro­iect agi­le. Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă și teh­no­lo­gia digi­ta­lă vor fi capa­bi­le să pre­ia mul­te sar­cini. Vor apă­rea pro­fe­sii com­plet noi, cum ar fi gră­di­na­rul urban sau pilo­tul de dro­ne, vor dis­pă­rea locuri de mun­că ante­ri­oa­re, iar pro­fe­si­i­le actu­a­le se vor schim­ba semnificativ.

Toc­mai v‑ați ter­mi­nat uce­ni­cia sau diplo­ma? Lucrați deja și sun­teți în cău­ta­rea unei schim­bări? Aveți deja în min­te o anu­mi­tă carie­ră sau nu știți încă ce vreți să deveniți?
Expo­zi­ția Work in Transi­tion — My Futu­re (Mun­ca în tranzi­ție — Vii­to­rul meu) este dedi­ca­tă noi­lor pro­fe­sii și noi­lor oport­u­ni­tăți. Pro­fe­sia mea

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Brau­er­str. 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator