Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Ser­gi: Geçiş süre­cin­de­ki çalış­ma­lar Gele­ce­ğim. Benim mesleğim

Wednesday, 12 June 2024
bis
Wednesday, 19 June 2024

Bun­de­sa­gen­tur für Arbe­it Karls­ru­he­’­de Sergi

Geçiş süre­cin­de çalışma
Benim gele­ce­ğim. Benim mesleğim

Gele­ce­ğin çalış­ma dün­ya­sı­nın tam ola­rak neye ben­ze­ye­ce­ği­ni tah­min etmek zor. Ancak net olan bir şey var: çok şey olacak.

10, 20 veya 50 yıl son­ra ne ve nasıl çalı­şı­yor olacağız?
Çevik pro­je ekip­le­rin­de zaman ve mekan­dan bağım­sız ola­rak gide­rek daha faz­la çalı­şa­ca­ğız. Yapay zeka ve diji­tal tek­no­lo­ji bir­çok göre­vi üst­le­ne­bi­lecek. Şehir bah­çı­va­nı veya dro­ne pilo­tu gibi tama­men yeni mes­lek­ler orta­ya çıka­cak, önce­ki işler orta­dan kal­ka­cak ve mev­cut mes­lek­ler önem­li ölçü­de değişecektir.

Çırak­lık eği­ti­mi­ni­zi veya dip­lo­ma­nı­zı yeni mi bitir­di­niz? Hali­ha­zır­da çalı­şı­yor ve bir deği­şik­lik mi arı­yor­su­nuz? Aklı­nız­da belir­li bir kari­yer var mı yok­sa ne olmak iste­di­ği­ni­zi henüz bil­mi­yor musunuz?
Work in Tran­si­ti­on — My Futu­re ser­gi­si yeni mes­lek­ler ve yeni fır­sat­lar­la ilgi­li. Benim mesleğim

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör