Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Izlož­ba: Rad u tran­zi­ci­ji Moja buduć­nost. Moje zanimanje

Wednesday, 12 June 2024
bis
Wednesday, 19 June 2024

Izlož­ba u Bun­de­sa­gen­tur für Arbe­it Karlsruhe

Rad u tranziciji
Moja buduć­nost. Moje zanimanje

Teško je toč­no pre­dvi­dje­ti kako će izgle­da­ti rad­ni svi­jet buduć­nos­ti. Ali jed­no je jas­no: mno­go toga će se dogoditi.

Što i kako ćemo radi­ti za 10, 20 ili 50 godina?
Sve više ćemo radi­ti neo­vis­no o vre­me­nu i mjes­tu u agil­nim pro­jek­t­nim timo­vi­ma. Umjet­na inte­li­gen­ci­ja i digi­tal­na teh­no­lo­gi­ja moći će pre­uze­ti mno­ge zadat­ke. Poja­vit će se pot­pu­no nova zani­ma­nja poput urba­nog vrtla­ra ili pilo­ta dro­na, pret­hod­ni pos­lo­vi će nes­ta­ti, a sadaš­nja će se zani­ma­nja zna­čaj­no promijeniti.

Jes­te li upra­vo zavr­ši­li nauko­va­nje ili diplo­mu? Već radi­te i tra­ži­te pro­mje­nu? Ima­te li već na umu odre­đe­nu kari­je­ru ili još ne zna­te što želi­te biti?
Izlož­ba Posao u tran­zi­ci­ji — moja buduć­nost govo­ri o novim zani­ma­nji­ma i novim pri­li­ka­ma. Moje zanimanje

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Bra­uer­str. 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator