Oferte
Oferte

Coa­chi­ng pen­tru migran­ții cu cunoș­tin­țe redu­se de lim­ba germană

Coa­chi­ng pen­tru migran­ții cu cunoș­tin­țe redu­se de lim­ba germană

Cine poa­te participa?

Migran­ții care sunt eli­gi­bili pen­tru pres­ta­ții de cetățean,
” care sunt părinți (sin­guri)
” care au urmat un curs de inte­gra­re doar pen­tru o peri­oa­dă scur­tă de timp sau nu au urmat încă unul
“, care nu au un sis­tem sigur de îngri­ji­re a copiilor.

Dacă este nece­sar, vă puteți adu­ce copi­ii la antrenament.

Veți pri­mi sprijin

” în cău­ta­rea unui curs de inte­gra­re sau de lim­bi stră­i­ne adecvat
” înso­ți­re și sta­bi­li­za­re în tim­pul par­ti­ci­pă­rii la un curs de lim­bi străine
” în orga­ni­za­rea de ser­vi­cii de îngri­ji­re a copiilor
” achi­zi­ția de lim­bi stră­i­ne ca bază pen­tru orien­ta­rea profesională

Ofer­ta inclu­de pen­tru dumneavoastră

” Con­ver­sa­ții per­so­na­le cu antre­no­rul tău
” Abor­da­rea subiec­tu­lui de îngri­ji­re a copi­i­lor și orga­ni­za­rea acesteia
” Pla­sa­rea în cur­suri de inte­gra­re și spri­jin pen­tru evi­ta­rea aban­do­nu­lui șco­lar evi­ta­rea aban­do­nu­lui școlar
” Să înveți să înveți
” Dezvol­ta­rea pro­pri­ei personalități
” infor­ma­ții des­pre pia­ța ger­ma­nă a locu­ri­lor de mun­că și a for­mă­rii pro­fe­sio­na­le și sfa­turi prac­ti­ce de viață
” Dezvol­ta­rea unor per­spec­ti­ve pro­fe­sio­na­le realiste

Ter­men limită
Înscri­e­rea indi­vi­du­a­lă este posi­bi­lă până la 31.12.2024
intra­rea este posibilă

Grupul țintă: (Persoane cu un trecut de migrație, Părinți și familii)
Acest eveniment este gratuit

Organizator