Hizmetler
Hizmetler

Alman­ca bil­gi­si az olan göç­men­ler için koçluk

Alman­ca bil­gi­si az olan göç­men­ler için koçluk

Kim­ler katılabilir?

Vatan­daş­lık hak­la­rın­dan yarar­la­na­bi­len göçmenler,
” (bekar) ebe­veyn olan
” sade­ce kısa bir süre enteg­ras­yon kur­su­na katıl­mış veya henüz katıl­ma­mış olanlar
” güven­li bir çocuk bakı­mı düzen­le­me­si­ne sahip olmayanlar.

Gere­kir­se çocuk­la­rı­nı­zı da koç­lu­ğa getirebilirsiniz.

Des­tek alacaksınız

” uygun bir enteg­ras­yon veya dil kur­su arayışında
” bir dil kur­su­na katı­lım sıra­sın­da eşlik ve stabilizasyon
” çocuk bakı­mı organizasyonunda
” mes­le­ki oryan­tas­yon için bir temel ola­rak dil edinimi

Tek­lif sizin için şun­la­rı içerir

” Koçu­nuz­la kişi­sel görüşmeler
” Çocuk bakı­mı ve orga­ni­zas­yo­nu konu­su­nun ele alınması
” Okul ter­kin­den kaçın­mak için enteg­ras­yon kurs­la­rı­na yer­leş­tir­me ve des­tek Okul ter­kin­den kaçınmak
” Öğren­me­yi öğrenmek
” Kişi­nin ken­di kişi­li­ği­ni geliştirmesi
” Alman iş ve eği­tim piya­sa­sı hak­kın­da bil­gi ve pra­tik yaşam tavsiyeleri
” Ger­çek­çi mes­le­ki pers­pek­tif­le­rin geliştirilmesi

Son tes­lim tarihi
Birey­sel katı­lım 31.12.2024 tari­hi­ne kadar mümkündür
giriş mümkündür

Hedef kitlesi: (Göçmenlik geçmişi olan kişiler, Ebeveynler ve aileler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör