Ponude

Ponude

Tre­ni­ra­nje za migran­te sa sla­bim zna­njem nje­mač­kog jezika

Tre­ni­ra­nje za migran­te sa sla­bim zna­njem nje­mač­kog jezika

Tko može sudjelovati?

Migran­ti koji ima­ju pra­vo na beneficije,
» koji su (samo)roditelji
» koji su samo krat­ko vri­je­me poha­đa­li inte­gra­cij­ski tečaj ili ga još nisu pohađali
» koji nema­ju sigu­ran aran­žman za bri­gu o djeci.

Po potre­bi može­te doves­ti svo­ju dje­cu na trening.

Dobit ćete podršku

» u potra­zi za odgo­va­ra­ju­ćim inte­gra­cij­skim ili jezič­nim tečajem
» prat­nja i sta­bi­li­za­ci­ja tije­kom sudje­lo­va­nja u teča­ju jezika
» u orga­ni­zi­ra­nju čuva­nja djece
» usva­ja­nje jezi­ka kao temelj pro­fe­si­onal­ne orijentacije

Ponu­da uklju­ču­je za vas

» Osob­ni raz­go­vo­ri s vašim trenerom
» Obra­da teme čuva­nja dje­ce i nje­go­va organizacija
» Pos­tav­lja­nje na inte­gra­cij­ske teča­je­ve i podr­ška kako bi se izbje­glo odus­ta­ja­nje od školovanja
» Uči­ti učiti
» Razvoj vlas­ti­te osobnosti
» infor­ma­ci­je o nje­mač­kom trži­štu rada i obu­ke te prak­tič­ni život­ni savjeti
» Razvoj real­nih pro­fe­si­onal­nih perspektiva

Rok
Indi­vi­du­al­ni upis moguć je do 31.12.2024
ula­zak moguć

Ciljna skupina: (Osobe s migrantskom pozadinom Roditelji i obitelji)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator