Oferte

Oferte

Bibli­o­te­ca ame­ri­ca­nă din Karlsruhe

Marți 14.00 - 18.00
Miercuri 10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Luni 14.00 - 18.00
Vineri 14.00 - 18.00
Luni 10:00 -14:00

Ame­ri­ka­nis­che Bibli­o­thek Karlsruhe

Bibli­o­te­ca ame­ri­ca­nă este o bibli­o­te­că în lim­ba engle­ză situ­a­tă în Nor­ds­ta­dt din Karl­sru­he. Face par­te din Sta­d­tbi­bli­o­thek Karl­sru­he, prin urma­re tot de ce aveți nevo­ie pen­tru a împru­mu­ta cărți este un card de bibli­o­te­că Sta­d­tbi­bli­o­thek Karl­sru­he. Găsiți pes­te 40.000 de con­ți­nu­turi media – cărți, DVD-uri, revis­te, jocuri pen­tru con­so­lă etc. – totul în engle­ză. Abia aștep­tăm să vă primim!

În medie, Bibli­o­te­ca Ame­ri­ca­nă ofe­ră pes­te 90 de eve­ni­men­te pe an — des­chi­se tutu­ror. Aces­tea includ eve­ni­men­te săp­tămâ­na­le și luna­re regu­la­te pen­tru copii, ado­les­cenți și adulți, pre­cum și eve­ni­men­te spe­ci­a­le, cum ar fi lec­turi, pre­le­geri, con­cer­te și expo­zi­ții. Un calen­dar al eve­ni­men­te­lor este dis­po­ni­bil la bibli­o­te­că sau pe site-ul nostru.

Mai mul­te infor­ma­ții sunt dis­po­ni­bi­le pe site-uri­le noas­tre web:

www.american-library.de
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Ame­ri­ka­nis­che Bibli­o­thek Karlsruhe 
Kana­lweg 52 , 76149 Karl­sru­he (Nor­ds­ta­dt)

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.