Događaji

Događaji

Umjet­na inte­li­gen­ci­ja — što je to?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Son­n­tag­s­café

Umjet­na inte­li­gen­ci­ja — što je to?

U pre­da­va­nju ćemo naj­pri­je kre­nu­ti na krat­ko puto­va­nje kroz povi­jest AI — od poče­ta­ka do napret­ka sadaš­njos­ti te ćemo pos­ta­vi­ti pita­nje što “umjet­na inte­li­gen­ci­ja” zapra­vo zna­či ili tre­ba zna­či­ti za nas.

Tako­đer ćemo raz­go­va­ra­ti o uzbud­lji­vim moguć­nos­ti­ma koje se otva­ra­ju kori­šte­njem umjet­ne inte­li­gen­ci­je. Pre­da­va­nje će biti obo­ga­će­no ilus­tra­tiv­nim pri­mje­ri­ma iz prak­se koji poka­zu­ju kako AI već obli­ku­je našu sva­kod­ne­vi­cu i kako može­mo i sami koris­ti­ti “umjet­nu inte­li­gen­ci­ju” u sva­kod­nev­nom životu.

Govor­nik: Peter Bol­ch je infor­ma­ti­čar. Ima opsež­no struč­no iskus­tvo koje obu­hva­ća više od 15 godi­na u IT‑u.

Ulaz: 10:30 sati

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator