Etkinlikler

Etkinlikler

Yapay zeka — nedir bu?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé

Yapay zeka — nedir bu?

Kon­fe­rans­ta ilk ola­rak yapay zeka­nın baş­lan­gı­cın­dan günü­müz­de­ki iler­le­me­le­re kadar olan tari­hin­de kısa bir yol­cu­lu­ğa çıka­ca­ğız ve “yapay zeka­nın” bizim için ger­çek­te ne anla­ma gel­di­ği veya gel­me­si gerek­ti­ği soru­su­nu soracağız.

Ayrı­ca yapay zeka­nın kul­la­nı­mıy­la orta­ya çıkan heye­can veri­ci fır­sat­la­rı da tar­tı­şa­ca­ğız. Ders, yapay zeka­nın hali­ha­zır­da gün­lük haya­tı­mı­zı nasıl şekil­len­dir­di­ği­ni ve “yapay zeka­yı” gün­lük haya­tı­mız­da nasıl kul­la­na­bi­le­ce­ği­mi­zi gös­te­ren uygu­la­ma­dan örnek­ler­le zenginleştirilecektir.

Konuş­ma­cı: Peter Bolch bir bil­gi­sa­yar bilim­ci­si­dir. BT ala­nın­da 15 yılı aşkın süre­dir kap­sam­lı bir uzman­lı­ğa sahiptir.

Giriş: 10:30

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör