After Work Inter­na­tio­nal la Hemin­gway Lounge

Monday, 8 May 2023
music event
Monday, 5 June 2023
music event
Monday, 3 July 2023
music event
Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 11 December 2023
music event
Monday, 22 May 2023
quiz event
Monday, 19 June 2023
quiz event
Monday, 17 July 2023
quiz event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 20 November 2023
quiz event

Seria de eve­ni­men­te Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal a fost dezvol­ta­tă pen­tru a faci­li­ta acce­sul la par­ti­ci­pa­re cul­tu­ra­lă și soci­a­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali din Karl­sru­he, pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le lor pro­fe­sio­na­le. Nucle­ul echi­pei acti­vea­ză Citiți mai mult

MONDO 17. Juni — o săr­bă­toa­re pen­tru toți

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — o săr­bă­toa­re pen­tru toți MONDO înseam­nă “lume”. Nume­le spu­ne totul: Fes­ti­va­lul pre­zin­tă diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a cetă­țe­ni­lor din Karl­sru­he din întrea­ga lume. Aso­ci­a­ți­i­le și insti­tu­ți­i­le din Ger­ma­nia și din stră­i­nă­ta­te Citiți mai mult

Impro­fes­ti­val Karl­sru­he — Spec­ta­co­le inter­națio­na­le de teatru

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Impro­fes­ti­val Karl­sru­he — Spec­ta­co­le inter­națio­na­le de tea­tru 29 august — 3 sep­tem­brie Anul 2023: 11 mem­bri ai ansam­blu­lui (10 actori și actri­țe și 1 muzi­cian) Un total de 13 ate­li­e­re Citiți mai mult

Sea­ra carai­bi­a­nă: ȚĂRI. OAMENI. DELICATURI

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Sea­ra carai­bi­a­nă: ȚĂRI. OAMENI. DELICATURI În aceas­tă sea­ră vă puteți bucu­ra de pre­pa­ra­te din bucă­tă­ria carai­bi­a­nă. Veți pre­găti deli­ca­te­se din Carai­be într-un grup mic, sub îndru­ma­rea exper­ți­lor. De la ora Citiți mai mult