Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ziua de infor­ma­re pen­tru fami­lii — Infor­ma­ții și sfaturi

Wednesday, 28 June 2023
09:30 - 13:00

Ziua de infor­ma­re a familiei

Infor­ma­ții și con­si­li­e­re pri­vind per­spec­ti­ve­le de carie­ră, aju­to­rul finan­ci­ar și ser­vi­ci­i­le de spri­jin regional

Obți­neți infor­ma­ții despre:
o Opțiuni de îngri­ji­re a copiilor
o Car­dul pen­tru copii de la Karlsruhe
o Acti­vi­tăți recre­a­ti­ve pen­tru copii
o Sănă­ta­te și educație
o Spri­jin financiar
o Indem­ni­za­ția parentală
o Posi­bi­li­tăți de spri­jin și ofer­te de aju­tor pen­tru îngri­ji­rea mem­bri­lor familiei

Des­căr­cați pliantul

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Patri­cia Montbrun
Beru­fsIn­for­ma­tion­sZen­trum (Run­d­bau) der Agen­tur für Arbeit
Brau­er­str. 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator