Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Aile Bil­gi Günü — Bil­gi ve tavsiye

Wednesday, 28 June 2023
09:30 - 13:00

Aile Bil­gi­len­dir­me Günü

Kari­yer ola­nak­la­rı, mali yar­dım ve böl­ge­sel des­tek hiz­met­le­ri hak­kın­da bil­gi ve tavsiye

Hak­kın­da bil­gi alın:
o Çocuk bakı­mı seçenekleri
o Karls­ru­he çocuk pasosu
o Çocuk­lar için rek­re­as­yo­nel faaliyetler
o Sağ­lık ve Eğitim
o Finan­sal destek
o Ebe­veyn ödeneği
o Aile üye­le­ri­nin bakı­mı için des­tek ola­nak­la­rı ve yar­dım teklifleri

Bro­şü­rü indirin

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Pat­ri­cia Montbrun
Beruf­sIn­for­ma­ti­ons­Zent­rum (Rund­bau) der Agen­tur für Arbeit
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör