Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Obi­telj­ski info dan — Infor­ma­ci­je i savjeti

Wednesday, 28 June 2023
09:30 - 13:00

Obi­telj­ski info dan

Infor­ma­ci­je i savje­ti o izgle­di­ma za kari­je­ru, finan­cij­skoj pomo­ći i regi­onal­nim uslu­ga­ma podrške

Dobij­te infor­ma­ci­je o:
o Moguć­nos­ti skr­bi o djeci
o Kar­l­sru­he dje­čja propusnica
o Rekre­ativ­ne aktiv­nos­ti za djecu
o Zdrav­lje i obrazovanje
o Finan­cij­ska potpora
o Rodi­telj­ska naknada
o Moguć­nos­ti pot­po­re i ponu­de olak­ši­ca za bri­gu o čla­no­vi­ma obitelji

Pre­uz­mi­te letak

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Patri­cia Montbrun
Beruf­sIn­for­ma­ti­on­sZen­trum (Run­d­bau) der Agen­tur für Arbeit
Bra­uer­str. 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator