Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ziua de cunoaș­te­re 2024 pen­tru refu­gi­a­ții inte­re­sați de o for­ma­re profesională

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Per­spec­ti­ve de uce­ni­cie — inte­gra­rea pro­fe­sio­na­lă a refu­gi­a­ți­lor

Ziua de cunoaș­te­re 2024 pen­tru refu­gi­a­ții inte­re­sați de o for­ma­re profesională

Te-ai aco­mo­dat bine în Karl­sru­he și acum ești în cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie? Nu sun­teți încă foar­te sigur de pro­fe­sia pe care doriți să o învă­țați și ați dori să dobân­diți o expe­rien­ță ini­ția­lă prin­tr-un sta­giu de practică?
Atunci ați ajuns la locul potri­vit! O uce­ni­cie este foar­te impor­tan­tă pen­tru vii­to­rul dum­ne­a­voas­tră și pen­tru inte­gra­rea în societate.

For­ma­re și sta­gii de prac­ti­că în cadrul ora­șu­lui Karlsruhe

 • Meca­nic de precizie
 • Fores­ter
 • Gră­di­nar
 • Teh­ni­cian în meca­tro­ni­că auto
 • Con­struc­tor de drumuri
 • Teh­ni­cian în electronică
 • Dese­na­tor în ingi­ne­rie civi­lă și arhitectură
 • Edu­ca­tor
 • Edu­ca­tor de tine­ret și edu­ca­tor la domiciliu

La ce să ne aștep­tăm pe 6 martie:

 • Veți pri­mi nume­roa­se infor­ma­ții des­pre sta­gi­i­le noas­tre de ucenicie.
 • Veți afla cum vă sprijinim.
 • Veți face cunoș­tin­ță cu for­ma­to­rii și sta­gi­a­rii noștri.
 • Putem să ne cunoaș­tem rapid și ușor cu spe­ed dating.

Aștep­tăm cu nerăb­da­re să vă cunoaștem!

Dacă aceas­tă zi intro­duc­ti­vă vi se potri­veș­te atât vouă, cât și nouă, vă putem oferi un sta­giu în cadrul unu­ia sau mai mul­tor pro­gra­me de ucenicie.
Și poa­te chiar o uce­ni­cie după aceea!

Ar tre­bui să aveți:

 • Nivel de lim­bă ger­ma­nă cel puțin B1
 • Edu­ca­ția șco­la­ră anterioară
 • Per­spec­ti­ve bune de șede­re sau per­mis de ședere
 • Locul de reșe­din­ță în Karl­sru­he sau în împrejurimi

Sun­teți interesat?
Vă rugăm să vă înscri­eți la ziua intro­duc­ti­vă până la data de 25 febru­a­rie 2024, uti­li­zând for­mu­la­rul de înregistrare.
Întru­cât vom înce­pe în curând, ar fi minu­nat dacă ați putea să ne tri­mi­teți urmă­toa­re­le docu­men­te oda­tă cu înscri­e­rea dumneavoastră.
Acest lucru ne va da o pri­mă impre­sie des­pre dumneavoastră.

 • Cur­ri­cu­lum vitae
 • Rapor­tul șco­lar actual
 • Cer­ti­fi­ca­te­le ante­ri­oa­re de absol­vi­re a șco­lii (și din țara de origine)
 • Dova­da nive­lu­lui ling­vis­tic actu­al (dacă este dis­po­ni­bil, de exem­plu, cer­ti­fi­cat de limbă)
 • Copie a docu­men­tu­lui de ședere

Vă rugăm să ne tri­mi­teți docu­men­te­le dum­ne­a­voas­tră prin e‑mail la adre­sa: alexander.immisch@poa.karlsruhe.de
sau la jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de
sau prin poș­tă la:
Ora­șul Karlsruhe
Birou per­so­nal și orga­ni­za­re | Mana­ge­men­tul for­mă­rii profesionale
Zährin­ger­stra­ße 76
76133 Karlsruhe

Desi­gur, sun­teți bine­ve­nit să ne vizi­tați per­so­nal și să ne pre­dați documentele.

👉🏽 Des­căr­ca­re flyer

Grupul țintă: (refugiați)
Acest eveniment este gratuit
Ale­xan­der Immisch
Exo­tenha­us of the Zoo­lo­gis­cher Stadtgarten
Ettlin­ger Stra­ße 4b, 76137 Karl­sru­he

Organizator