Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Mes­le­ki eği­tim almak iste­yen mül­te­ci­ler için 2024’ü tanı­ma günü

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Çırak­lık ola­nak­la­rı — mül­te­ci­le­rin mes­le­ki enteg­ras­yo­nu

Mes­le­ki eği­tim almak iste­yen mül­te­ci­ler için 2024’ü tanı­ma günü

Karls­ru­he­’­ye iyi bir şekil­de yer­leş­ti­niz ve şim­di bir çırak­lık eği­ti­mi mi arı­yor­su­nuz? Han­gi mes­le­ği öğren­mek iste­di­ği­niz­den henüz tam ola­rak emin değil­si­niz ve bir staj yoluy­la ilk dene­yi­mi­ni­zi kazan­mak mı istiyorsunuz?
O zaman doğ­ru yere gel­di­niz! Çırak­lık eği­ti­mi, gele­ce­ği­niz ve top­lu­ma enteg­ras­yo­nu­nuz için çok önemlidir.

Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’n­de eği­tim ve staj

 • Has­sas mekanik
 • Fores­ter
 • Bah­çı­van
 • Oto­mo­tiv mekat­ro­nik teknisyeni
 • Yol yapım­cı­sı
 • Elekt­ro­nik teknisyeni
 • İnş­aat mühen­dis­li­ği ve mimar­lık ala­nın­da ressam
 • Eği­tim­ci
 • Genç­lik ve ev eğitimcisi

6 Mar­t­’­ta sizi neler bekliyor?

 • Çırak­lık eği­tim­le­ri­miz hak­kın­da çok sayı­da bil­gi alacaksınız.
 • Sizi nasıl des­tek­le­di­ği­mi­zi öğreneceksiniz.
 • Eğit­men­le­ri­miz ve kur­si­yer­le­ri­miz­le tanışacaksınız.
 • Hız­lı buluş­ma ile bir­bi­ri­mi­zi hız­lı ve kolay bir şekil­de tanıyabiliriz.

Sizi tanı­mak için sabırsızlanıyoruz!

Bu tanı­tım günü size ve bize uygun­sa, size çırak­lık prog­ram­la­rın­dan birin­de veya daha faz­la­sın­da staj tek­lif edebiliriz.
Ve bel­ki son­ra­sın­da çırak­lık bile yapabilirsin!

Alma­lı­sın:

 • Alman­ca dil sevi­ye­si en az B1
 • Önce­ki okul eğitimi
 • Kal­ma veya otur­ma izni için iyi beklentiler
 • Karls­ru­he veya çev­re­sin­de ika­met yeri

İlg­il­en­iy­or musunuz?
Lüt­fen kayıt for­mu­nu kul­la­na­rak 25 Şubat 2024 tari­hi­ne kadar tanı­tım günü için kayıt yaptırın.
Yakın­da baş­la­ya­ca­ğı­mız için, kay­dı­nız­la bir­lik­te aşa­ğı­da­ki bel­ge­le­ri bize gön­de­re­bi­lir­se­niz çok iyi olur.
Bu bize sizin hak­kı­nız­da bir ilk izle­nim verecektir.

 • Özgeç­miş
 • Gün­cel okul raporu
 • Önce­ki okul bitir­me ser­ti­fi­ka­la­rı (ken­di ülke­niz­den de)
 • Mev­cut dil sevi­ye­si­nin kanı­tı (var­sa, örne­ğin dil sertifikası)
 • İkam­et bel­ge­ni­zin fotokopisi

Lüt­fen bel­ge­le­ri­ni­zi bize e‑posta ile gön­de­rin: alexander.immisch@poa.karlsruhe.de
veya jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de adresine
veya pos­ta yoluy­la:
Karls­ru­he Şehri
Per­so­nel ve Orga­ni­zas­yon Ofi­si | Eği­tim Yönetimi
Zäh­rin­gerst­ra­ße 76
76133 Karlsruhe

Tabii ki, bizi şah­sen ziya­ret ede­bi­lir ve bel­ge­le­ri­ni­zi tes­lim edebilirsiniz

👉🏽 Flyer indir

Hedef kitlesi: (Mülteciler)
Bu davet ücretsizdir
Ale­xan­der Immisch
Exo­ten­ha­us of the Zoolo­gisc­her Stadtgarten
Ett­lin­ger Stra­ße 4b, 76137 Karls­ru­he

Organizatör