Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Dan upoz­na­va­nja 2024. za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za struč­no osposobljavanje

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Moguć­nos­ti nauko­va­nja — pro­fe­si­onal­na inte­gra­ci­ja izbje­gli­ca

Dan upoz­na­va­nja 2024. za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za struč­no osposobljavanje

Jes­te li se dobro snaš­li u Kar­l­sru­heu i sada ste u potra­zi za nauko­va­njem? Nis­te sasvim sigur­ni, ali ste sigur­ni koje bis­te zani­ma­nje želje­li nauči­ti i želje­li bis­te ste­ći neko počet­no iskus­tvo kroz praksu?
Onda ste doš­li na pra­vo mjes­to! Nauko­va­nje je vrlo važ­no za vašu buduć­nost i inte­gra­ci­ju u društvo.

Obu­ka i sta­ži­ra­nje u Gra­du Karlsruheu

 • Pre­ciz­ni mehaničar
 • Šumar
 • Vrtlar
 • Teh­ni­čar auto­mo­bil­ske mehatronike
 • Gra­di­telj cesta
 • Elek­tro­ni­čar
 • Crtač u gra­đe­vi­nar­stvu i arhitekturi
 • Odga­ja­te­lji­ca
 • Omla­din­ski i kuć­ni odgojitelj

Što oče­ki­va­ti ​​6. ožujka:

 • Dobit ćete mno­go infor­ma­ci­ja o našem naukovanju.
 • Saz­nat ćete kako vas podržavamo.
 • Upoz­nat ćete naše tre­ne­re i polaznike.
 • Brzo i lako se može­mo upoz­na­ti uz brzi spoj.

Radu­je­mo se što ćemo vas upoznati!

Ako vama i nama odgo­va­ra ovaj uvod­ni dan, može­mo vam ponu­di­ti prak­su u jed­nom ili više naukovanja.
A možda čak i nauko­va­nje nakon toga!

Tre­bao bi imati:

 • Nivo nje­mač­kog jezi­ka naj­ma­nje B1
 • Pret­hod­no škol­sko obrazovanje
 • Dobri izgle­di za bora­vak ili bora­viš­nu dozvolu
 • Mjes­to sta­no­va­nja u Kar­l­sru­heu ili okolici

Jesi li zainteresiran?
Moli­mo vas da se za uvod­ni dan pri­ja­vi­te do 25. velja­če 2024. putem obras­ca za prijavu.
Budu­ći da usko­ro poči­nje­mo, bilo bi sjaj­no da nam poša­lje­te slje­de­će doku­men­te uz svo­ju registraciju.
To će nam dati prvi dojam o vama.

 • Živo­to­pis
 • Aktu­al­ni škol­ski izvještaj
 • Pret­hod­ne svje­dodž­be o matu­ri (tako­đer iz vaše domovine)
 • Dokaz o tre­nut­noj razi­ni jezi­ka (ako pos­to­ji, npr. jezič­na potvrda)
 • Kopi­ja doku­men­ta o prebivalištu

Poša­lji­te nam svo­je doku­men­te e‑poštom na: alexander.immisch@poa.karlsruhe.de
ili na jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de
ili poštom na :
Grad Karlsruhe
Kadrov­ski i orga­ni­za­cij­ski ured | Uprav­lja­nje obukom
Zährin­ger­straße 76
76133 Karlsruhe

Narav­no, dobro­doš­li ste i osob­no nas posje­ti­ti i pre­da­ti svo­je dokumente

👉🏽 Pre­uzi­ma­nje letaka

Ciljna skupina: (izbjeglice)
Ovaj događaj je besplatan
Alexan­der Immisch
Exo­ten­ha­us of the Zoolo­gis­c­her Stadtgarten
Ettlin­ger Straße 4b, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator