Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Mati­neu de femei pen­tru Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Mati­neu de femei pen­tru Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii 2024

“Mai mult decât suma păr­ți­lor sale” este mot­to-ul mati­ne­u­lui femi­nin din acest an.

Ega­li­ta­tea de drep­turi este cons­fin­ți­tă în Con­sti­tu­ția ger­ma­nă de 75 de ani. Feme­i­le din întrea­ga lume și din Karl­sru­he mili­tea­ză pen­tru drep­tu­ri­le lor de mai mult timp. S‑a demon­strat de nenu­mă­ra­te ori că împre­u­nă putem obține mult mai mult! Aceas­tă for­ță va fi de ase­me­nea pal­pa­bi­lă atunci când diver­se­le ini­ția­ti­ve ale feme­i­lor din Karl­sru­he se vor pre­zen­ta pe sce­nă și la târ­gul de infor­ma­ții din 10 mar­tie, pre­zen­tân­du-și acti­vi­ta­tea și obiectivele.

Pro­gra­mul plin de culoa­re al Mati­ne­u­lui Feme­i­lor 2024 ofe­ră mult timp pen­tru schim­buri, networ­king și plă­ce­re cul­tu­ra­lă, pe lân­gă impul­su­ri­le de la “Che­mă­ri­le pisi­cii” din Karlsruhe.
Aștep­tați cu nerăb­da­re o pre­zen­ta­re de modă afri­ca­nă și un punct cul­mi­nant muzi­cal al coru­lui de les­bie­ne din Karl­sru­he “Die WEI­Bra­tions”.

Aștep­tăm cu nerăb­da­re să vă vedem, să vă întâl­nim și să dis­cu­tăm cu dum­ne­a­voas­tră la masa de mic dejun.

👉 Intra­re 10.30 am

🔖 bile­te­le sunt dis­po­ni­bi­le la Tollhaus.
Rezer­va­re în avans: : 13,00 / redus 8,00 / incl. mic dejun
Sala mare — așe­zat, ale­ge­re libe­ră a locurilor

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.